انگل‌های خارجی موجب تلفات ماهیان آکواریومی می‌شود

انگل‌های خارجی موجب تلفات ماهیان آکواریومی می‌شود

انگل‌های خارجی موجب تلفات ماهیان آکواریومی می‌شود

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

انگل‌های خارجی موجب تلفات ماهیان آکواریومی می‌شود

//

رضایی آلودگی به انگل‌های خارجی در بین ماهیان آکواریومی را یکی از دلایل کاهش رشد و تلفات ماهیان آکواریومی آب شیرین عنوان کرد و گفت: آلودگی‌های انگلی پوست و آبشش ماهی اسکار و دیسکاس در شهرهای آبادان و خرمشهر مورد بررسی قرار گرفتند.
استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه ماهی‌ها در شرایط کم استرس به آزمایشگاه شیلات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل شدند، بیان داشت: ماهی‌ها به صورت مجزا در آکواریوم‌های مجهز به هواده نگهداری شدند.
وی ادامه داد: نمونه‌هایی از پوست و آبشش ماهیان مورد آزمایش برای بررسی هیستوپاتولوژی تهیه شدند.
رضایی به نتایج بررسی‌ها اشاره کرد و اذعان داشت: از 20 عدد ماهی اسکار مورد آزمایش، 20 درصد آلودگی به انگل داکتیلوژیروس در پوست و 40 درصد آلودگی به این انگل را در آبشش نشان دادند.
استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد: پوست پنج درصد از ماهیان و 10 درصد آبشش آنها آلودگی به انگل ژیروداکتیلوس را نشان داده ضمن اینکه آلودگی پوست به تریکودینا پنج درصد و آلودگی آبشش به این انگل 10 درصد مشاهد شد.
وی با اشاره به بررسی 20 عدد ماهی دیسکاس، تصریح کرد: پنج درصد از ماهیان دچار آلودگی به انگل داکتیلوژیروس در آبشش بودند و در پوست آنها آلودگی به داکتیلوژیروس مشاهده نشد.
به گفته رضایی، بررسی‌های آسیب‌شناسی ضایعات برگشت‌پذیر را در بافت‌های مبتلا به انگل‌های خارجی نشان ندادنددیدگاه خود را بیان کنید