شناخت عوامل بیماری‌زا در آبزی‌پروری تاثیرگذار است

شناخت عوامل بیماری‌زا در آبزی‌پروری تاثیرگذار است

شناخت عوامل بیماری‌زا در آبزی‌پروری تاثیرگذار است

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

شناخت عوامل بیماری‌زا در آبزی‌پروری تاثیرگذار است

//

عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده آرتمیا و آبزیان ارومیه گفت: شناخت عوامل بیماری‌زا در کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در صنعت آبزی‌پروری تاثیرگذار است.

خبرگزاری فارس از بندر انزلی، سعید مشکینی عصر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری این شهرستان به افزایش روزافزون نیاز بشری و تولید ماهی در مزارع و توسعه سیستم‌های پرورشی متراکم اشاره کرد و اظهار داشت: شناخت عوامل بیماری‌زا در تولید آبزیان موثر است.
وی شناخت عوامل بیماری‌زا در کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در صنعت آبزی‌پروری را تاثیرگذار خواند و افزود: آمار رسمی درباره میزان شیوع آلودگی‌های قارچی در آزاد ماهیان در دسترس نیست.
مشکینی، یکی از موانع و مشکلات اساسی تولید را بروز عارضه قارچ‌زدگی در تخم ماهیان قزل‌آلا در مرحله انکوباسیون دانست و تصریح کرد: نیمی از تخم‌ها به دلیل عارضه قارچ‌زدگی از چرخه تولید خارج می‌شوند.
عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده آرتمیا و آبزیان ارومیه با اشاره به بررسی و تعیین آلودگی‌های قارچ شایع تخم ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان مزارع تکثیر سردآبی، خاطر نشان کرد: هدف از انجام این مطالعه شناسایی آلودگی‌های شایع قارچی تخم ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در مزارع تکثیر است.
وی ادامه داد: با بررسی‌های قارچ‌شناسی تخم‌های قارچ‌زده قزل‌آلای رنگین‌کمان، در مجموع 72 نوع قارچ به کمک روش‌های معمولی قارچ‌شناسی جدا شدند.
به گفته مشکینی، در این مطالعه 70 نوع قارچ شناسایی شده است که 9 گونه متعلق به مخمرها و 61 گونه متعلق به جنس‌های پنی‌سیلیوم، آسپرژیلوس، فوزاریوم، ساپرولگنیا، آکلیا، موکور و آلترناریا بودند ضمن اینکه دو نوع قارچ ناشناخته ماند.
عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده آرتمیا و آبزیان ارومیه در ادامه به بررسی اثرات لوامیزول بر فاکتورهای رشد و درصد بقا در قزل‌آلای رنگین‌کمان اشاره کرد و ابراز داشت: تعداد یک‌هزار و 125 قطعه ماهی 150 گرمی به منظور ارزیابی اثر لوامیزول بر فاکتورهای رشد و درصد بقای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در پنج گروه تیماری با سه تکرار زیر پرورش قرار گرفتند.
وی با اشاره به نتایج آماری، بیان داشت: غلظت‌های مختلف لوامیزول تاثیر متفاوتی بر فاکتورهای رشد داشتند و در مجموع تاثیری بر ضریب چاقی نداشتند.
مشکینی یادآور شد: ارزیابی آماری نتایج نشان می‌دهد که در این گروه سنی از ماهیان قزل‌آلا، لوامیزول به دلیل تکوین سیستم‌های فیزیولوژیکی تاثیر معناداری بر تغییرات میانگین درصد افزایش وزن ندارد.
عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده آرتمیا و آبزیان ارومیه اذعان داشت: غلظت یک‌هزار میلی‌گرم لوامیزول در یک کیلوگرم غذا، موجب افزایش معنادار تلفات نسبت به تیمار شاهد شده است و این نکته می‌تواند نشان دهنده مسمومیت مزمن در این غلظت باشددیدگاه خود را بیان کنید