میزان دخایركفزیان خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت

میزان دخایركفزیان خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت

میزان دخایركفزیان خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

میزان دخایركفزیان خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت

//

رییس بخش ارزیابی ذخایر دریایی پژوهشكده میگوی كشور دربوشهرگفت: میزان ذخایر كفزیان خلیج فارس به روش مساحت جاروب شده در آبهای استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.

شعبانی سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: با اجرای این روش میزان ذخایر آبزیان كفزی آبهای خلیج فارس تعیین می شود.

وی اضافه كرد: براساس بررسی های به عمل آمده میزان ذخایر آبزیان كفزی خلیج فارس نسبت به پنج سال گذشته روند نزولی داشته است.

شعبانی یادآورشد: صید بی رویه، استفاده از روش های صید مخرب، ادوات غیر استاندارد صید و صید خارج از فصل از جمله علل كاهش آبزیان كفزی است.

وی اظهار داشت: اطلاعات حاصل از این پروژه در برداشت بهینه آبزیان و اجرای مدیریت شیلاتی تاثیر گذار است.

شعبانی اضافه كرد: تعیین میزان ذخایر كفزیان خلیج فارس به روش مساحت جاروب شده یك پروژه ملی است كه در طول تمام سواحل ایران سالانه اجرا می شود و در آبهای استان بوشهر نیز در منطقه راس نایبند تا گناوه در اعماق 10تا 50متر اجرا شددیدگاه خود را بیان کنید