وضعيت آرتمياي درياچه اروميه شديدا بحراني است

وضعيت آرتمياي درياچه اروميه شديدا بحراني است

وضعيت آرتمياي درياچه اروميه شديدا بحراني است

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

وضعيت آرتمياي درياچه اروميه شديدا بحراني است

//

وضعيت آرتمياي درياچه اروميه شديدا بحراني است

رييس پژوهشکده آرتميا و جانوران آبزي دانشگاه اروميه در خصوص وضعيت کنوني آرتمياهاي درياچه اروميه گفت: با توجه به کاهش شديد آب اين درياچه و به تبع آن افزايش ميزان شوري آب، آرتمياي موجود در آن در وضعيت بحراني شديدي قرار دارد

دکتراحساني در گفت‌وگو با خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه در سالهاي اخير آب درياچه اروميه از نظر کمي به پايين‌ترين سطح رسيده است، افزود: اين وضعيت باعث ايجاد وضعيت بحراني در آرتمياي موجود در درياچه شده است.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه انقراض آرتميا به راحتي امکان‌پذير نيست، تصريح کرد: با توجه به پتانسيل عمومي آرتميا و وجود سيستم آن در لايه‌هاي کف درياچه، به محض مساعد شدن وضع اکولوژيکي درياچه، احتمال افزايش ميزان آرتميا به صورت تدريجي وجود دارد.

رييس پژوهشکده آرتميا و جانوران‌آبزي دانشگاه اروميه با بيان اينکه طي سال هاي گذشته برداشت سيست آرتميا از درياچه اروميه انجام مي‌شد، گفت: متاسفانه به دليل مشکلات پيش آمده از سال 80 صيد آرتميا متوقف شد.

احساني به ارزش غذايي بسيار بالاي آرتمياها اشاره کرد و افزود: آرتمياها به عنوان اصلي‌ترين و بهترين غذا در پروش آبزيان به شمار مي رود و نقش عمده اي در پرورش لارو آبزيان در صنعت آبزي پروري دارد.

وي خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته هيچگونه برداشتي از زيستگاههاي آرتميا به خصوص درياچه اروميه نجام نشده است.

وي با بيان اينکه در حال حاضر آرتميا به صورت مستقيم جهت استفاده دارويي و درماني مورد استفاده قرار مي گيرد، گفت: خواص درماني موجود در لجن و حتي آب درياچه اروميه متاثر از آرتمياها بوده و با توجه به غناي آرتميا از بابت اسيدهاي چرب مي تواند جهت تامين نيازهاي غذايي براي انسان نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

رييس پژوهشکده آرتميا و جانوران آبزي دانشگاه اروميه در خصوص امکان پرورش اين موجودات در مکان ديگري براي جلوگيري از خطر انقراض، اظهار کرد: تا به حال چندين پروژه تحقيقاتي موفق در حاشيه درياچه‌هاي اروميه، مهارلو در استان فارس و در حاشيه خليج‌فارس در استانهاي هرمزگان و خوزستان توسط محققان اين پژوهشکده با مشارکت اداره شيلات استان‌هاي مربوطه انجام شده استدیدگاه خود را بیان کنید