تكثير ماهيان استخواني توسط بخش خصوصي استان گلستان

تكثير ماهيان استخواني توسط بخش خصوصي استان گلستان

تكثير ماهيان استخواني توسط بخش خصوصي استان گلستان

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

تكثير ماهيان استخواني توسط بخش خصوصي استان گلستان

//

تكثير ماهيان استخواني توسط بخش خصوصي استان گلستان

خبرنگاركيهان:مديركل شيلات استان گفت: با توجه به وضعيت مساعد ماهيان استخواني مولد در دريا صيد مولدان توسط بخش خصوصي آغاز شد.
علي اكبر پاسندي افزود: هرساله با توجه به رسيدگي جنسي ماهيان استخواني مولد دردريا در همين زمان به منظور تكثير و پرورش اين گونه هاي با ارزش با هدف بازسازي ذخاير ارزشمند درياي خزر عمليات اجرايي ماهيان استخواني آغاز مي شود.
پاسندي عنوان كرد: براي تحقق برنامه سال 91 اين مركز براي تكثير 16ميليون قطعه ماهي كلمه و رهاسازي آن به دريا نياز به 6500 قطعه مولد كلمه است كه اميد مي رود عمليات انتقال مولدين تا پايان اسفند ماه به اتمام رسيده و از اوايل سال آينده مولدين كپور و سفيد از طريق تعاوني هاي پره تهيه شود و با نظارت كارشناسان شيلات براي تكثير به مركز تكثير و پرورش ماهيان استخواني گلستان منتقل شوند.
وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه برنامه مصوب شده سال 90 از سوي سازمان شيلات ايران تكثير و پرورش و همچنين رهاسازي 42 ميليون قطعه از انواع بچه ماهيان استخواني (كلمه، سفيد و كپور) بوده است و اين درحالي است كه مركز تكثير و پرورش ماهيان استخواني گلستان درسال 90 بالغ بر 46ميليون قطعه انواع بچه ماهيان استخواني را تكثير، پرورش و در دريا رهاسازي كرده است كه اين خود 5/11 درصد افزايش نسبت به برنامه مصوب را نشان مي دهددیدگاه خود را بیان کنید