تكثير پاييزه و رهاسازي بچه ماهيان خاوياري

تكثير پاييزه و رهاسازي بچه ماهيان خاوياري

تكثير پاييزه و رهاسازي بچه ماهيان خاوياري

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

تكثير پاييزه و رهاسازي بچه ماهيان خاوياري

//

برای اولین بار در شیلات کشور اجرا شد

تكثير پاييزه و رهاسازي بچه ماهيان خاوياري

مديركل شيلات گلستان براي اولين بار در كشور بچه ماهيان خاوياري در پاييز تكثير شده و فروردين در رودخانه هاي منتهي به دريا در استان گلستان رها شدند.
به گزارش ايرنا، مهندس علي اكبر پاسندي روز يكشنبه در اين باره اظهار داشت: با تلاش شبانه روزي كارشناسان مجرب و آماده سازي زيرساخت ها، پس از دو سال، تكثير انبوه فيل ماهي در پاييز سال 1390 آغاز شد، به طوري كه در سال جاري مقدار 75 هزار قطعه بچه ماهي در اوزان 10 گرم با تاييد شيلات ايران، به تمام پرورش دهندگان ماهيان خاوياري سراسر كشور تحويل شد.
وي اضافه كرد: همچنين با هماهنگي و موافقت سازمان شيلات ايران، بيش از 10هزار قطعه بچه فيل ماهي خاوياري در اوزان 10 گرم براي اولين بار در فروردين ماه جاري در رودخانه منتهي به دريا در استان گلستان رهاسازي شد و تعداد 400 هزار لارو ماهيان خاوياري براي پرورش به مركز پرورش ماهيان خاوياري استان مازندران تحويل داده شد.
پاسندي افزود: با توجه به ابلاغيه شيلات ايران در رابطه با ميزان رهاسازي بچه ماهيان خاوياري در سال 1391، سهم استان گلستان 5/4 ميليون قطعه انواع بچه ماهيان خاوياري است كه در صورت تامين مولد مورد نياز اين تعداد در خردادماه سال جاري در اوزان 3 گرم توليد و در رودخانه هاي استان رهاسازي مي شوددیدگاه خود را بیان کنید