کسب دو رتبه از سوی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

کسب دو رتبه از سوی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

کسب دو رتبه از سوی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

کسب دو رتبه از سوی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

//

 

کرج - خبرگزاری مهر: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در زمینه های مختلف علمی و تحقیقاتی، دو رتبه کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران موفق به کسب رتبه اول دربین 28 موسسه پژوهشی، دانشگاهی و غیر دانشگاهی فعال در حوزه کشاورزی شده است.

همچنین این پژوهشکده موفق به کسب رتبه دوم در میان 36 موسسه پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی وفق ارزیابی دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سال 1388 شد.

دفتر نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله اقدام به بررسی عملکرد پژوهش و فناوری نهادها و موسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می کند.

 

دامنه این ارزیابی در سال 1388 که گزارش آن در بهار سال 1390 واصل شده است، شامل 23 دانشگاه، 110 موسسه پژوهشی وابسته به دانشگاهها، 23 پژوهشگاه وابسته به وزارت علوم، 36 موسسه پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی، 6 موسسه پژوهشی وابسته به نهادهای عمومی و 25 موسسه پژوهشی وابسته به بخش خصوصی بوده است.

 

شاخصهای این ارزیابی در سالهای مختلف گسترده تر شده است

 

شاخصهای این ارزیابی در سالهای مختلف گسترده تر شده که در سال 1388 این ارزیابی بر اساس پنج مولفه (توان جذب پژوهشگر، توان فعالیت پژوهشی، توان تولید علمی، توان مدیریت مالی، توان تبادلات علمی پژوهشی) و 25 شاخص بوده است.

 

همچنین از دیگر تفاوتهای ارزیابی سال 88 با سنوات قبل در این بوده که به غیر از رتبه بندی موسسات پژوهشی حسب وابستگی آنها به دانشگاهها، دستگاههای اجرایی، بخش های خصوصی و نهادهای عمومی ، رتبه بندی بر اساس زمینه تخصصی و موضوعی فعالیتهای پژوهشی نیز در حوزه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، بین رشته ای، کشاورزی و هنر و معماری انجام شده است.


در ارزیابی انجام شده در بین 28 موسسه پژوهشی دانشگاهی و غیر دانشگاهی کشور که زمینه پژوهشی آنها کشاورزی بوده است، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران حائز رتبه اول شده است.

 

موسسه تحقیقات شیلات و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری درجایگاه دوم وسوم 

 

همچنین از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات شیلات و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به ترتیب در جایگاه دوم وسوم قرار گرفته اند.


همچنین در این ارزیابی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران موفق به کسب رتبه دوم در میان 36 موسسه پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی شده است.


جداول نتایج ارزیابی مربوطه در حوزه های عنوان شده در سایت اینترنتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران موجود استدیدگاه خود را بیان کنید