آلودگی در آبزیان پرورشی بیشتر از دریایی است

آلودگی در آبزیان پرورشی بیشتر از دریایی است

آلودگی در آبزیان پرورشی بیشتر از دریایی است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

آلودگی در آبزیان پرورشی بیشتر از دریایی است

//

آلودگی در آبزیان پرورشی بیشتر از دریایی است

عضو هیئت علمی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور گفت: نتایج تحقیق روی آبزیان نشان داده که میزان آلودگی در آبزیان پرورشی نسبت به آبزیان دریایی بیشتر است

اکبری در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان درباره چگونگی ورود فلزات سنگین به مواد غذایی اظهار کرد: فلزات از طریق صنعتی شدن در بخش کشاورزی و همچنین از طریق استخراج سوخت وارد محیط زیست میشوند.

وی با اشاره به اینکه استخراج مواد نفتی آلودگی به همراه دارد، افزود: این در حالی است که درصد زیادی از آب خلیج فارس بر اثر تردد کشتیها، وجود چاههای نفت و همچنین تخلیه صنایع کشورهای حاشیه دچار آلودگی شده است.

عضو هیئت علمی وزارت بهداشت ادامه داد: این آلودگیها همچنین به نحو چشم‌گیری در آبزیان خلیج فارس تأثیر گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه سیستم جذب اتمی شعله، سیستم الکتروشیمیایی، اسپکتوفتومتر، سیستم کروماتوگرافی، از جمله سیستمهای مورد استفاده برای آنالیز فلزات است، گفت: نتایج تحقیق روی آبزیان نشان داده که میزان آلودگی در آبزیان پرورشی نسبت به آبزیان دریایی بیشتر است و همچنین اندازه و وزن آبزیان و میزان تجمع عناصر سنگین ارتباطی ندارنددیدگاه خود را بیان کنید