شهرستان كوثر قابلیت های آبزی پروری مناسبی دارد

شهرستان كوثر قابلیت های آبزی پروری مناسبی دارد

شهرستان كوثر قابلیت های آبزی پروری مناسبی دارد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

شهرستان كوثر قابلیت های آبزی پروری مناسبی دارد

//

شهرستان كوثر قابلیت های آبزی پروری مناسبی دارد

خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل/ سیدسعدالله رییس ساداتی افزود: با بهره برداری مناسب از پتانسیل های موجود تولید شیلات در این شهرستان به مرز یك هزار تن می رسد.

وی عمومیت یافتن دانش بهره برداری از آب برای آبزی پروری در این شهرستان را ضروری دانست و گفت: 20 مركز پرورش ماهی در این شهرستان فعال بوده و 62 هكتار به این امر اختصاص یافته است.

رییس ساداتی افزود: 25 هزار بچه ماهی امسال در اختیار پرورش دهندگان این شهرستان قرار گرفته تا به تولید و تكثیر آن اقدام كنند.

وی گفت: این شهرستان با داشتن منابع آبی متعدد و مناطق مستعد برای پرورش و تولید انواع آبزیان سردابی و گرمابی است و قابلیت تولید هزار تن ماهی در سال را دارد.

فرماندار کوثر با برشمردن قابلیت های شهرستان كوثر در این زمینه دریاچه سد لیكوان را از نمونه های بكر استان اردبیل دانست و افزود: كیفیت ماهی های تولیدی این سد در استان بی نظیر است.

وی در ادامه افزود: مراكز پرورش ماهی این شهرستان 73 تن ماهی تولید می كنند و به نظر می رسد این رقم امسال 15 درصد افزایش یابددیدگاه خود را بیان کنید