خشكسالی،كاهش دبی وكیفیت آب ازعوامل تلفات ماهیان پرورشی خوزستان هستند

خشكسالی،كاهش دبی وكیفیت آب ازعوامل تلفات ماهیان پرورشی خوزستان هستند

خشكسالی،كاهش دبی وكیفیت آب ازعوامل تلفات ماهیان پرورشی خوزستان هستند

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

خشكسالی،كاهش دبی وكیفیت آب ازعوامل تلفات ماهیان پرورشی خوزستان هستند

//

خشكسالی،كاهش دبی وكیفیت آب ازعوامل تلفات ماهیان پرورشی خوزستان هستند

باشگاه خبرنگاران خوزستان؛ دكتر' سیدرحیم مغینمی ' افزود: ماهی موجودی زنده است و باید تمهیداتی برای كنترل بیماری ها ، رعایت اصول بهداشتی در حمل و نقل بچه ماهی در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: تلفات این نوع ماهی چند سالی است كه به صورت پراكنده ، گاهی شدید و متناسب با شرایط حادث می شود از این رو اداره كل شیلات خوزستان پروژه های تحقیقاتی مشترك با سازمان دامپزشكی ، مراكز تحقیقاتی و دانشگاه تعریف و انجام داد.

مدیركل شیلات استان خوزستان افزود: نتایج اولیه به دست آمده از تحقیقات نشان داد كه كاهش دبی رودخانه ها ، خشكسالی های اخیر كه منجر به كاهش دبی و كیفیت آب رودخانه ها شده در این تلفات دخیل بوده است.

وی خاطرنشان ساخت: در برخی از مزارع با اعمال شیوه های مدیریتی خوب و بالا در كنترل كیفی آب ، تغذیه آبزیان و باروری استخرها تلفات تاحد زیادی نسبت به دیگر مزارع كمتر بوده است.

دكتر مغینمی با اشاره به نیاز احداث آزمایشگاه های مرجع برای بررسی بیماری ها و مسایل بهداشتی آبزیان گفت: كنترل تلفات ماهیان پرورشی كاری مشترك است كه در این راستا ، تحقیقات شیلات و دامپزشكی اقدامات متعددی برای كنترل بیماری و تلفات ماهیان پرورشی خوزستان به ویژه كپور نقره ای در چهار سال گذشته انجام شده است.

وی افزود: با توجه به دخیل بودن عوامل مختلف در تلفات ماهیان نیاز به انجام كارهای تحقیقاتی گسترده ضروری است كه در این راستا به كارشناسان فائو و كارشناسان خارجی نیز گزارشی از تلفات ماهیان پرورشی خوزستان ارسال شده است.

مدیركل شیلات خوزستان در پایان گفت: مقرر شده تا با كمك سازمان دامپزشكی و كارشناسان خارجی ، پروژه ای تحقیقاتی به منظور ارائه راهكارهایی به منظوركنترل و مقابله با این بیماری ها تعریف شوددیدگاه خود را بیان کنید