ایران خاویار پرورشی به اروپا صادر می‌کند

ایران خاویار پرورشی به اروپا صادر می‌کند

ایران خاویار پرورشی به اروپا صادر می‌کند

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

ایران خاویار پرورشی به اروپا صادر می‌کند

//

ایران خاویار پرورشی به اروپا صادر می‌کند

برنا، کارشناسان استاندارد غذایی اتحادیه اروپا پس از بازدید از مراکز تولید خاویار پرورشی در نقاط مختلف ایران با صدور مجوز قانونی برای صادرات خاویار پرورشی به این اتحادیه موافقت کردند.

رییس سازمان دامپزشکی گفت: در این رابطه ماه‌ها مذاکره و رایزنی انجام گرفت و در نهایت دفتر دامپزشکی و غذای اتحادیه اروپا (موسوم به fvo) با تایید طرح ملی پایش بقایای دارویی در ماهیان پرورشی و نظامنامه امنیت غذایی در زنجیره تولید تا عرضه آبزیان پرورشی مجوز مورد نیاز را برای صدور خاویار پرورشی به اتحادیه اروپا صادر کرد.

وی گفت: در حال حاضر تولید خاویار پرورشی در 24 مزرعه پرورش ماهی در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، تهران، قم و یزد انجام می‌گیرد و پیش بینی می‌شود در شرایط موجود حداقل یک تن خاویار در سال در این مزارع تولید شوددیدگاه خود را بیان کنید