بازگرداندن شکارچي ماهي هاي پرورشي فومن به محيط زيست

بازگرداندن شکارچي ماهي هاي پرورشي فومن به محيط زيست

بازگرداندن شکارچي ماهي هاي پرورشي فومن به محيط زيست

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

بازگرداندن شکارچي ماهي هاي پرورشي فومن به محيط زيست

//

بازگرداندن شکارچي ماهي هاي پرورشي فومن به محيط زيست

واحد مرکزی خبر :یک سمور آبی که در حال شکار ماهی در استخرهای پرورشی روستای ملسکام بود بدست یک کشاورز دوستدار محیط زیست به دام افتاد و به محیط زیست این شهرستان تحویل داده شد .
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فومن گفت : این سمور از گونه های نادر و حفاظت شده است که غذایش را از ماهی و جوندگان آبزی تامین می کند .
علی اصغر روشنی افزود : این پستاندار به خاطر پوست قیمتی اش از گونه های در خطر انقراض است که امروز به طبیعت بازگردانده شددیدگاه خود را بیان کنید