پایان طرح تحقیقاتی اثرات ناشی از استقرار زیستگاههای مصنوعی بر محیط زیست دریایی

پایان طرح تحقیقاتی اثرات ناشی از استقرار زیستگاههای مصنوعی بر محیط زیست دریایی

پایان طرح تحقیقاتی اثرات ناشی از استقرار زیستگاههای مصنوعی بر محیط زیست دریایی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

پایان طرح تحقیقاتی اثرات ناشی از استقرار زیستگاههای مصنوعی بر محیط زیست دریایی

۱۳۹۱/۱۱/۰۲

پایان طرح تحقیقاتی اثرات ناشی از استقرار زیستگاههای مصنوعی بر محیط زیست دریایی
باشگاه خبرنگاران بندرعباس دانشجوی دکترای تولید و بهره برداری آبزیان گفت : این طرح برای نخستین بار در کشور با هدف حفظ و احیای آبزیان در پدیده کشند قرمز در مدت 4 سال اجرا شد .

برای هر زیستگاه مصنوعی 5 میلیارد ریال هزینه شده است .

بهزادی افزود : در این طرح پرورش لارو ماهیان هامور، شوریده ، سنگسر و سرخو در محیطی بدور از آلودگی فراهم شد.

در زمان کشند قرمز این گونه از ماهیان حساس کفزی بیشترین آسیب را دیدند.

مرداد سال 87 آغاز کشند قرمز 34 هزار تن انواع آبزی تلف شد که 50 درصد آن ماهیان هامور ، شوریده ، سنگسر و سرخو بود.

مجری طرح گفت: در طرح تحقیقاتی اثرات ناشی از استقرار زیستگاههای مصنوعی بر محیط زیست 4 ایستگاه بتنی کروی شکل دارای فیلتر در چهار نقطه ساحل بندرعباس به وسعت یک هکتار مستقر شد .

بهزادی افزود : فیلتر این زیستگاهها با تصفیه آب و جلوگیری از نفوذ مواد مغذی پسابها مانند فسفات و نیترات زمینه رشد لارو آبزیان در محیطی سالم را فراهم می کند.

فسفات و نیترات پسابها ، آلودگی محیط زیست دریایی و از بین رفتن گونه های حساس را در پی دارند.

وی گفت : در صورت تخصیص بودجه این طرح بصورت انبوه در سواحل هرمزگان اجرا می شوددیدگاه خود را بیان کنید