پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار به اصفهان رسيد

پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار به اصفهان رسيد

پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار به اصفهان رسيد

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار به اصفهان رسيد

//

 

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران با انتقال 5 هزار بچه ماهي خاوياري به وزن متوسط چهارگرم از انواع گونه هاي شيپ، اوزون برون، استرلياد، قره برون، چالباش و فيل ماهي و نگهداري از اين بچه ماهيان از تيرماه 89 تاكنون در مراكز تكثير و پرورش آبزيان اصفهان به منظور انتقال به مزارع آبزي پروري عملاً طرح مطالعاتي و آزمايشي پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار در استان اصفهان آغاز شد.

گفتني است متوسط وزن تعدادي از گونه هاي فوق به يكهزار و پانصد گرم رسيده و در فاز دوم طرح و به مزارع مستعد استان به منظور پرورش منتقل خواهند شد.

محمدرضا عباسي مدير امور شيلات و آبزيان سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان در اين رابطه گفت: اميد است با حمايت سازمان شيلات ايران و تامين بيشتر بچه ماهي ، در آينده مزارع استان تحت پوشش رهاسازي و پرورش اين گونه هاي ارزشمند آبزي قرار گرفته و در پايان طرح مطالعاتي مذكور شاهد توليد گوشت با ارزش ماهيان خاوياري، توليد خاويار و همچنين دسترسي به مولد مناسب به منظور تكثير اين گونه هاي با ارزش درياي خزر در مراكز تكثير ماهي استان اصفهان باشيم.دیدگاه خود را بیان کنید