تولیدهشت هزارتن ماهی قزل آلا،امسال دراستان آذربایجانغربی

تولیدهشت هزارتن ماهی قزل آلا،امسال دراستان آذربایجانغربی

تولیدهشت هزارتن ماهی قزل آلا،امسال دراستان آذربایجانغربی

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

تولیدهشت هزارتن ماهی قزل آلا،امسال دراستان آذربایجانغربی

۱۳۹۱/۱۲/۱۷

تولیدهشت هزارتن ماهی قزل آلا،امسال دراستان آذربایجانغربی
مدیرشیلات وآبزیان آذربایجانغربی به باشگاه خبرنگاران مهابادگفت:این میزان تولید شامل 50 درصدكل تولیدات آبزیان استان است كه باعث ایجاداشتغال برای 1200 نفردرزمینه تولیدماهی قزل آلادراستان شده است.
شیرولی لو افزود:وجودبیش از50 هزارحلقه چاه،چشمه وقنات دراستان ظرفیت مناسبی برای ایجاداشتغال درمنطقه است.
وی اظهارداشت:هم اكنون3هزارو500 نفردربخشهای مختلف مراكزومزارع تكثیروپرورش آبزیان،تعاونی های صیدوصیادی وبخش حمل ونقل وعرضه آبزیان مشغول فعالیت هستند.
مدیرشیلات وآبزیان آذربایجانغربی اضافه کرد : 10تعاونی صیدوصیادی هم دراستان فعالیت می کننددیدگاه خود را بیان کنید