راه اندازي مركز ذخاير ژنتيكي و بانك ژن آبزيان

راه اندازي مركز ذخاير ژنتيكي و بانك ژن آبزيان

راه اندازي مركز ذخاير ژنتيكي و بانك ژن آبزيان

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

راه اندازي مركز ذخاير ژنتيكي و بانك ژن آبزيان

۱۳۹۲/۰۱/۰۳


بهزاد مهر رئيس دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار در گفتگو با خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران افزود: به منظور شناسايي ذخاير ژنتيكي درياي عمان و بهره برداري از آن مركزذخاير ژنتيكي وبانك ژني آبزيان درياي سواحل مكران راه اندازي مي شود.
وي گفت: هم اكنون زير ساخت هاي آن انجام شده و سال جديد به بهره برداري مي رسد.
رئيس دانشگاه دريانوردي و دريايي چابهار اظهار كرد: روي دانش فني موتورهاي نيروهاي محركه قايق هاي كند رو با جت آب در حال فعاليت هستيم.
وي ادامه داد: اين كار با حمايت وزارت علوم در حال انجام است طراحي مفهومي آن به اتمام رسيده و بدنه واجراي آن نيز قالب گيري شده استدیدگاه خود را بیان کنید