ممنوعیت صید گونه های حساس آبزیان درآبهای خلیج فارس

ممنوعیت صید گونه های حساس آبزیان درآبهای خلیج فارس

ممنوعیت صید گونه های حساس آبزیان درآبهای خلیج فارس

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

ممنوعیت صید گونه های حساس آبزیان درآبهای خلیج فارس

۱۳۹۲/۰۱/۲۰

 
باشگاه خبرنگاران بندرعباس؛ عبدالمجید مقصودی افزود: اعمال ممنوعيت صيد آبزيان برای حفاظت از نوزادان آبزيان خوراكي و بازسازي ذخایر صورت مي گيرد.
وی تصریح کرد: صید به روش مشتا از 16 فروردین تا پایان ارديبهشت ممنوع است.
مقصودی گفت : صید هامور ماهیان از اول فروردین تا پایان اردیبهشت و از اول اردیبهشت تا پایان خرداد صید حلوا سفيد،حلوا سياه و شوريده و از 15 مرداد تا پایان شهریور صید میش ماهی ممنوع است



دیدگاه خود را بیان کنید