مهاجرت آزاد ماهيان مولد از دريا به رودخانه چشمه کيله تنکابن

مهاجرت آزاد ماهيان مولد از دريا به رودخانه چشمه کيله تنکابن

مهاجرت آزاد ماهيان مولد از دريا به رودخانه چشمه کيله تنکابن

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

مهاجرت آزاد ماهيان مولد از دريا به رودخانه چشمه کيله تنکابن

//

 

واحد مرکزی خبر/ اجتماعی مهاجرت آزاد ماهیان مولد ازدریا به رودخانه چشمه کیله تنکابن آغاز شده است . مسئول صید گاه آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت گفت: با مهاجرت آزاد ماهیان از اوایل مهر به تنها رودخانه مهاجر پذیر ماهی آزاد کشور ، تخم ریزی آزاد ماهیان مولد در شرایط مساعد آب و هوایی آغاز می شود . مسلمی افزود: متخصصان مرکز تکثیر ماهی شهید باهنر کلاردشت هم با استقرار در حاشیه رودخانه چشمه کیله تنکابن به مدت 3 ماه همه ماهیان آزاد مولد را صید و ازدیاد مصنوعی نسل را آغاز می کنند . به گفته مسئول صید گاه آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت آزاد ماهیان مولد در طول 3 ماه به مرکز شهید باهنر کلاردشت منتقل و استحصال تخم آنان آغاز می شود . مسلمی گفت: 109 قطعه ماهی آزاد مولد پارسال صید و از تخم آنان بیش از 600 هزار بچه ماهی آزاد 15 گرمی تولید و درآب های منتهی به دریای خزر رها سازی شد. ماهیان آزاد دریایی یکی از ماهیان نادر دریای خزر است که نسل آن به دلیل صید بی رویه ، تخریب محیط زیست ماهی و آلودگی آب دریا و رودخانه در حال انقراض است اما با همت شیلات ایران تکثیر مصنوعی این گونه ارزشمند که سرشار از پروتئین است در حال حفظ شدن استدیدگاه خود را بیان کنید