ممنوعیت صید گونه‌های حساس آبزیان در آبهای هرمزگان

ممنوعیت صید گونه‌های حساس آبزیان در آبهای هرمزگان

ممنوعیت صید گونه‌های حساس آبزیان در آبهای هرمزگان

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

ممنوعیت صید گونه‌های حساس آبزیان در آبهای هرمزگان

۱۳۹۲/۰۲/۳۱


(ایسنا) مقصودی - سرپرست معاونت صید شیلات استان هرمزگان - گفت: ممنوعیت صید گونه‌های حساس و اقتصادی به جامعه صیادی تحت پوشش اطلاع‌رسانی شده است
به منظور حفاظت از آبزیان نوزاد، صید گونه‌های حساس و اقتصادی و روش‌ صید مشتا در آبهای هرمزگان ممنوع شد
وی تصریح کرد: لزوم اعمال ممنوعیت صید آبزیان در راستای حفاظت از نوزادان آبزیان خوراکی و بازسازی ذخائر صورت می‌گیرد و با توجه به اهمیت موضوع هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا کلیه مبادی خروجی استان ازجمله فرودگاه‌ها از صدور مجوز ارسال اینگونه آبزیان در فصل ممنوعه صید جلوگیری شود.
مقصودی خاطرنشان کرد: مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌های صیادی به منظور حفظ ذخائر بسیار موثر استدیدگاه خود را بیان کنید