بازسازي ذخاير آبزيان شيلات بايد مهندسي و مشكلات مراكز تكثير رفع شود

بازسازي ذخاير آبزيان شيلات بايد مهندسي و مشكلات مراكز تكثير رفع شود

بازسازي ذخاير آبزيان شيلات بايد مهندسي و مشكلات مراكز تكثير رفع شود

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

بازسازي ذخاير آبزيان شيلات بايد مهندسي و مشكلات مراكز تكثير رفع شود

۱۳۹۲/۰۳/۲۸


كرمي راد روز دوشنبه در بازديد از مراكز تكثير آبزيان در استان گلستان افزود: ما در تهران پيگيري مطالبات استان ها هستيم تا اعتبارات مربوط به بخش مراكز تكثير بموقع تأمين شده و در اختيار آن ها قرار گيرد.
وي، يكي از مهم ترين برنامه هاي دفتر بازسازي ذخاير شيلات را تأمين مولدان مناسب عنوان كرد و گفت: بايد مولدسازي ماهيان به ويژه ماهيان خاوياري به طور تخصصي و در يك مركز خاص پيگيري شود.
وي خاطرنشان كرد: مواردي مانند ترميم، بازسازي، خريد امكانات و تجهيزات مراكز در موافقت نامه ها بايد لحاظ شود تا مراكز تكثير با مشكلات كمتري مواجه شوند.
كرمي راد افزود: موضوع (پن) در خليج گرگان و نگهداري ماهيان مولد و ماهياني كه به صورت ميكروسزارين تكثير مي شوند، در استان بايد ساماندهي شود كه با پيگيري هاي صورت گرفته در سطح شيلات ايران و تامين بموقع اعتبارات مراكز، اميدوار هستيم اهداف برنامه كمي تحقق يابد.
مديركل شيلات گلستان نيز گفت: با توجه به اهميت بازسازي ذخاير آبزيان و نقش آن در تامين اشتغال پايدار صيادان، اين محور در اولويت هاي اصلي برنامه هاي اين استان است.
مهندس علي اكبر پاسندي افزود: مشكلاتي در زمينه تامين اعتبارات مراكز و كمبود مولدين دريايي خصوصا خاوياري وجود دارد كه مي بايست برطرف شود و با برنامه ريزي مناسب از ظرفيت ها و پتانسيل موجود در اين بخش در استان نهايت بهره برداري به عمل آيد.
وي در ادامه پيشنهاد داد كه با توجه به كمبود مولدين، يك مركز در سطح استان هاي شمالي به امر توليد مولدين خاوياري اختصاص يابد.
در استان گلستان در سال گذشته تعداد ۹۴ ميليون و ۴۳۴ هزار و ۸۸۶ قطعه انواع بچه ماهيان خاوياري و استخواني توليد و به رودخانه هاي منتهي به درياي خزر رهاسازي شد كه از اين ميزان تعداد ۹۳ ميليون و ۳۴۲ هزار و ۱۷۰ قطعه بچه ماهي استخواني و يك ميليون و ۹۲ هزار و ۷۱۶ قطعه خاوياري است.
سرپرست دفتر بازسازي ذخاير آبزيان شيلات ايران از مراكز تكثير ماهي كلمه سيجوال، شهيد مرجاني و سد وشمگير بازديد كرد و مراحل تكثير، پرورش و رهاسازي در اين مراكز را مشاهده نمود.
مهندس كرمي راد هم چنين به صورت جداگانه نشست هايي با حضور مديركل شيلات گلستان با رؤسا و كارشناسان مراكز تكثير داشت و به بررسي مسائل و مشكلات اين مراكز پرداختدیدگاه خود را بیان کنید