صيادان مازندراني براي رفتن به دريا آماده مي شوند

صيادان مازندراني براي رفتن به دريا آماده مي شوند

صيادان مازندراني براي رفتن به دريا آماده مي شوند

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

صيادان مازندراني براي رفتن به دريا آماده مي شوند

//

صيادان مازندراني در آستانه آغاز صيد ماهيان استخواني از خزر ، ابزار كارشان را براي رفتن به دريا آماده مي كنند

ساماندهي جايگاه صيادي ، آماده كردن تراكتورها و قايق هاي ماهيگيري ، نوسازي و دوخت و دوز تورها و تامين بنزين از جمله فعاليت هاي آماده سازي است كه اين روزها صيادان عضو شركت هاي تعاوني صيادي پره مازندران را به خود مشغول كرده است.
بر اساس آمارهاي موجود ، 55 شركت تعاوني صيادي پره در مازندران عهده دار صيد ماهيان استخواني در درياي خزرند و قرار است چهار هزار و 200 صياد عضو اين شركت ها از يك هفته ديگر تورهايشان را در بزرگ ترين درياچه جهان پهن كنند.
دوره صيد در درياي خزر را كميته مديريت صيد ماهيان استخواني شيلات ايران تعيين مي كند و اين كميته امسال بيستم مهر ماه را به عنوان آغاز ورود صيادان به پهنه خزر تعيين كرده است.
' كفال ' و ' سفيد ' به ترتيب دو نوع از ماهيان استخواني درياي خزر در آغاز فصل صيد و صيادي محسوب مي شوند.
روش صيد ماهيان استخواني از خزر صيادي پره است ، به اين معنا كه صيادان تورهاي ماهيگيري را تا حدود يكهزار و 300متري از ساحل پهن مي كنند و بعد از آن كه ماهيان وارد تور شدند ، تورها را كه با طناب به هم متصلند با نيروي انساني و يا تراكتور به ساحل مي كشند.
صيادان ‏مازندراني صيد به روش پره را در شرايط كنوني پاسخگو نمي دانند و اميدوارند كه روش جديد صيادي در قفس كه بازدهي بيشتري دارد ، جايگزين اين روش قديمي شود.‏
رييس اتحاديه صيادي پره استان مازندران با تاييد آمادگي شركت هاي تعاوني پره استان گفت: امسال با حمايت شيلات ،حدود 26 ميليارد ريال تسهيلات براي خريد ، نوسازي و تجهيز ادوات صيادي به شركت هاي تعاوني پرداخت شده است.
' حسين آقا پور ' با بيان اينكه اتحاديه صيادي مازندران براي بازسازي ذخاير درياي خزر 20 ميليون قطعه بچه ماهي مصنوعي تكثير و در دريا رها سازي كرده است ، افزود: اميدواريم با شرايط مناسب آب و هوايي ، تورهاي ماهيگيران استان مملو از ماهي شود.
وي با بيان اينكه براي تمامي تراكتورها و قايق هاي شركت هاي تعاوني صيادي استان كارت سوخت صادر و به اندازه كافي بنزين و گازوئيل تامين شده است، اظهار داشت: زير ساخت هاي جايگاه هاي صيادي نيز آماده سازي شده است.
مديركل شيلات مازندران نيز به خبرنگار ايرنا گفت: پارسال حدود 20ميليارد ريال براي نوسازي تجهيزات صيادي پرداخت شد.
' حسن حبيب نژاد ' افزود : شيلات همچنين سالانه براي لايروبي رودخانه ها كه محل تكثير طبيعي ماهيان است ، هزينه زيادي متحمل مي شود.
وي برگزاري دوره هاي آموزشي و ترويجي، پاكسازي و رفع موانع دريايي،حقوق ناظرين و ساماندهي جايگاه هاي صيد را از ديگر خدمات شيلات عنوان كرد.
حبيب نژاد گفت: امسال سه ميليارد ريال براي ساماندهي محل صيد صيادان در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به جايگاه مهم آبزيان دريا در تامين پروتئين مورد نياز جامعه ،ايجاد درآمد و همچنين اشتغال ، افزود: پارسال هفت هزار و 400 تن انواع ماهيان استخواني در حوزه درياي خزر در مازندران صيد شده بود.
مديركل شيلات مازندران ارزش اين مقدار صيد را 460 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: حدود 85 درصد از اين ميزان صيد مربوط به ماهي سفيد بود.
وي افزود : شيلات مازندران توسعه پايدار صيد و صيادي و بازسازي ذخاير آبزيان را به عنوان يك برنامه محوري در دستور كار قرار داده است ، به طوري كه در سال جاري 90ميليون قطعه بچه ماهي استخواني را در مراكز بازسازي ذخاير خود تكثير و در رودخانه هاي منتهي به دريا رهاسازي كرددیدگاه خود را بیان کنید