مقدمات ساخت كيت استخراج DNA از آرتميا در دانشگاه اروميه فراهم شد

مقدمات ساخت كيت استخراج DNA از آرتميا در دانشگاه اروميه فراهم شد

مقدمات ساخت كيت استخراج DNA از آرتميا در دانشگاه اروميه فراهم شد

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

مقدمات ساخت كيت استخراج DNA از آرتميا در دانشگاه اروميه فراهم شد

۱۳۹۲/۰۴/۱۲

مقدمات ساخت كيت استخراج DNA از آرتميا در دانشگاه اروميه فراهم شد
حسن صدقي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طرح تحقيقاتي ارائه يك روش نو و سريع در استخراج DNA از آرتميا با موفقيت در دانشگاه اروميه اجرا شد كه به اين طريق كيت تشخيصي نيز به دست آمد.
وي اضافه كرد: اين طرح توسط دكتر رامين مناف فر از اعضاي هيات علمي پژوهشكده آرتميا و آبزيان دانشگاه اروميه با اعتباري بالغ بر ۲۰ ميليون ريال در مدت يكسال اجرا شده است.
صدقي اظهار كرد: هدف از اين طرح ابداع يك روش جديد جهت استخراج DNA از آرتميا بوده كه مي تواند DNA موجود در سخت پوستان را بسيار ساده و سريع حاصل كند.
رييس دانشگاه اروميه گفت: دسترسي به انواع مواد شيميايي و كيت هاي استخراج DNA ، با توجه به افزايش بهاي ارز و مسئله تحريم بسيار تحت تاثير بوده و از ضرورياتي بود كه سبب شد محققان اين دانشگاه به اين روش دست يابند.
صدقي افزود: روش ارائه شده از اين تحقيق ضمن دقت و سرعت بالا، بسيار ارزان بوده و در مقايسه با انواع روش هاي مهم استخراج DNA از جمله ارزان ترين روش ها محسوب مي شود.
وي اظهار كرد: دستاورد اصلي اين طرح ساخت يك كيت و ارائه يك پروتكل استخراج DNA مي باشد كه به سادگي مي تواند در آزمايشگاه هاي زيست شناسي مورد استفاده قرار گيرد.
درياچه اروميه زيستگاه آرتميا است كه در سال هاي اخير به دليل كاهش آب و افزايش بيش از حد شوري آب درياچه ، زيست تنها موجود زنده درياچه اروميه به مخاطره افتاده استدیدگاه خود را بیان کنید