بانك ژن آبزيان خليج فارس و درياي خزر راه اندازي مي شود

بانك ژن آبزيان خليج فارس و درياي خزر راه اندازي مي شود

بانك ژن آبزيان خليج فارس و درياي خزر راه اندازي مي شود

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

بانك ژن آبزيان خليج فارس و درياي خزر راه اندازي مي شود

۱۳۹۲/۰۴/۱۳

بانك ژن آبزيان خليج فارس و درياي خزر راه اندازي مي شود
عبدالرضا كرباسي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: در حال حاضر برنامه ريزي هاي لازم براي راه اندازي بانك ژن آبزيان انجام شده است و محققان و كارشناسان اين بانك نيز تعيين شده اند. راه اندازي بانك ژن آبزيان خليج فارس و درياي خزر ۱۲ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و به محض تامين اين اعتبار ، بانك ژن راه اندازي مي شود.
وي خاطرنشان كرد: تهيه بانك ژن از تمام گونه هاي دريايي در كشور الزامي است زيرا با داشتن اين بانك و ذخيره سازي اطلاعات مربوط به آبزيان مي توان مانع از كاهش جمعيت گونه ها شد.
وي افزود: در صورت راه اندازي اين بانك ژن مي توان گونه هاي دريايي در معرض خطر انقراض را حمايت و با استفاده از ژن هاي موجود در اين بانك آن گونه ها را احيا كرد.
كرباسي گفت: زماني كه بانك ژن آبزيان راه اندازي شود بايد سرشماري گونه ها به صورت مداوم انجام شود. در واقع سرشماري گونه ها به پايش هاي زيست محيطي كمك مي كند و اگر سرشماري هر سه سال يك بار تكرار شود تاثير زيادي در حفظ و افزايش تعداد گونه هاي دريايي دارددیدگاه خود را بیان کنید