بهره برداري ۱۳ پروژه پرورش ماهيان زينتي و سردآبي در استخرهاي دومنظوره

بهره برداري ۱۳ پروژه پرورش ماهيان زينتي و سردآبي در استخرهاي دومنظوره

بهره برداري ۱۳ پروژه پرورش ماهيان زينتي و سردآبي در استخرهاي دومنظوره

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

بهره برداري ۱۳ پروژه پرورش ماهيان زينتي و سردآبي در استخرهاي دومنظوره

۱۳۹۲/۰۶/۰۵

بهره برداري ۱۳ پروژه پرورش ماهيان زينتي و سردآبي در استخرهاي دومنظوره
گزارش ايرنا از سازمان شيلات ايران، اين پروژه ها شامل ۹ پروژه پرورش ماهي قزل آلا در استخرهاي دو منظوره ذخيره آب كشاورزي و چهار مزرعه تكثير ماهيان زينتي در شهرستان هاي بافق، مهريز و يزد است.
اين پروژه ها با افزايش ظرفيت ۵۰ تن ماهي قزل آلا و ۵۰۰ هزار بچه ماهي زينتي به بهره برداري خواهد رسيد.
براساس اين گزارش، تسهيلات دريافتي سرمايه گذاران ۵۸۳۲ ميليون ريال بوده كه با تعداد ۲۴ نفر اشتغالزايي مستقيم دستاورد مهمي براي شيلات استان يزد در هفته گراميداشت دولت به شمار مي روددیدگاه خود را بیان کنید