محققان ايراني از آبهاي بين المللي درياي عمان نمونه برداري مي كنند

محققان ايراني از آبهاي بين المللي درياي عمان نمونه برداري مي كنند

محققان ايراني از آبهاي بين المللي درياي عمان نمونه برداري مي كنند

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

محققان ايراني از آبهاي بين المللي درياي عمان نمونه برداري مي كنند

۱۳۹۲/۰۶/۰۵

محققان ايراني از آبهاي بين المللي درياي عمان نمونه برداري مي كنند
چگيني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: اجراي سومين گشت مشترك تحقيقاتي ارگان هاي دريايي در كميته ملي اقيانوس شناسي به تصويب رسيد و قرار است اين گشت آبان ماه در آبهاي درياي عمان انجام شود.
وي اظهار داشت: تاكنون دو گشت مشترك تحقيقاتي در تنگه هرمز و درياي خزر انجام شده است و اجراي سومين گشت هم در كميته ملي اقيانوس شناسي به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: اكنون اين مصوبه در حال بررسي است تا مشخص شود چند ارگان دريايي به شركت در اين گشت مشترك تحقيقاتي تمايل دارند و برنامه ريزي ها بعد از آن انجام مي شود.
چگيني گفت: دراين گشت تحقيقاتي پارامترهاي فيزيكي ، شيميايي ، زيست محيطي ، زمين شناسي و هواشناسي مورد بررسي قرار مي گيرند.
رييس پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي افزود: دراين گشت تحقيقاتي ارگان ها به تناسب موضوع فعاليتشان حضور خواهد يافت و يافته هاي تحقيقاتي براي ادامه فعاليت آنها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وي اظهار داشت: نتيجه تحقيقات دركنار هم مفيد خواهند بود به عنوان مثال نتايج پارامترهاي فيزيكي ، شيميايي، زيست محيطي و زمين شناسي در كنار هم نتيجه بخش خواهند بود.
رييس پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي گفت: نتايج اين تحقيقات در مدلسازي ها، ساخت و سازهاي دريايي، صنعت شيلات، مسائل زيست محيطي ، هواشناسي و بنادر و كشتيراني كارايي دارند.
وي تاكيد كرد: به دست آوردن اطلاعات مربوط به درياها و اقيانوس ها براي پيشرفت علوم دريايي و اقيانوسي در كشور الزامي است بنابراين بايد اين گونه گشت هاي تحقيقاتي در هر فصل انجام شوددیدگاه خود را بیان کنید