نتايج پنجمين كارگروه مديريت صيد كميسيون منطقه‌اي شيلاتي

نتايج پنجمين كارگروه مديريت صيد كميسيون منطقه‌اي شيلاتي

نتايج پنجمين كارگروه مديريت صيد كميسيون منطقه‌اي شيلاتي

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

نتايج پنجمين كارگروه مديريت صيد كميسيون منطقه‌اي شيلاتي

//

حذف تعدادي از پروژه‌ها به دليل كافي نبودن اعتبارات

افزايش حق عضويت كشورها به 15 هزار دلار

پنجمين كارگروه مديريت صيد كميسيون منطقه‌اي شيلاتي برگزار شد

گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست كه با حضور نمايندگان سازمان خوار بار كشاورزي ملل متحد(فائو) و كشورهاي حاشيه منطقه خليج فارس و درياي عمان در تهران برگزار شد، مصوبات نشست قبلي كارگروه و همچنين مصوبات ششمين اجلاس منطقه‌اي شيلاتي و فعاليت‌هاي انجام شده طي يك سال گذشته در سطح كارگروه مورد بررسي قرار گرفت.

در اين نشست همچنين برنامه كار و بودجه كارگروه در سال 2012 ميلادي نيز مجددا بررسي شد و در اين زمينه از سوي دبير كميسيون اعلام شد كه به دليل كافي نبودن بودجه و اعتبارات دبيرخانه، امكان اجرايي كردن برخي از پروژه‌هاي پيشنهادي كشورها و برنامه‌هاي كميسيون در برنامه دوسالانه 2011 و 2012 ميلادي وجود ندارد به همين دليل تعدادي از پروژه‌ها را به تعويق انداخته يا حذف مي‌شوند.

لذا از ابتداي سال 2013 حق عضويت كشورها را تا سقف 15 هزار دلار سالانه براي هر يك از اعضا افرايش دهيم.

در ادامه اين نشست در مورد زمان و مكان برگزاري نشستهاي آتي كميسيون و كارگروه هاي آن نيز تصميم گيري شد. در اين رابطه برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، بررسي جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي در شناورهاي صيد خرد و نيز توسعه برنامه هاي مديريت ماهيگيري منطقه‌اي از جمله برنامه‌هاي پيش بيني شده براي سال 2012 ميلادي بود.

سيستم گزارش‌گيري پيرامون آمار صيد آبزيان در منطقه و چگونگي ايجاد بانك اطلاعات صيد و صيادي مشترك با ساير كشورهاي عضو از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين كارگروه بود تا از اين طريق ضمن تبادل اطلاعات ماهيگيري بين اعضاي كميسيون منطقه‌اي شيلاتي ، بتوان مديريت بهتري بر ميزان برداشت از ذخاير دريايي خليج فارس و درياي عمان اعمال كرد و در راستاي بررسي ذخاير آبزي منطقه، اقدامات و برنامه هاي مشتركي به مورد اجرا گذاشت.

در اين نشست همچنين در مورد فهرست منابع ماهيگيري و ذخاير دريايي منطقه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شد هريك از كشورها ذخاير مورد برداشت وگونه‌هاي مهم و با اولويت خود را فهرست كرده و به دبيرخانه كميسيون ارسال دارند تا برنامه ريزي مشتركي براي گونه‌هاي با اولويت و در معرض خطر با نظر كشورهاي عضو تنظيم گردد.

در حاشيه اين اجلاس، نشست سه جانبه همكاري شيلاتي ايران، عراق و كويت نيز با حضور نمايندگان سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد(FAO) و مشاوران سازمان ملل متحد نيز برگزار شد.

نمايندگان كشورهاي عراق، ايران و كويت نظرات خود را در زمينه چگونگي اجرايي شدن پيش نويس تفاهم نامه بيان داشتند و مقرر شد ضمن ارسال چارچوب همكاري و تفاهم نامه تهيه شده به فائو از طريق دبيرخانه كميسيون منطقه‌اي شيلاتي، ساز و كارهاي لازم براي اجرايي شدن اين توافقات از طريق مجاري ذيربط پيگيري و فراهم شوددیدگاه خود را بیان کنید