توضیحات پتروشیمی بندرامام در خصوص خبر آلودگی خور موسی

توضیحات پتروشیمی بندرامام در خصوص خبر آلودگی خور موسی

توضیحات پتروشیمی بندرامام در خصوص خبر آلودگی خور موسی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

توضیحات پتروشیمی بندرامام در خصوص خبر آلودگی خور موسی

۱۳۹۲/۰۷/۰۷

توضیحات پتروشیمی بندرامام در خصوص خبر آلودگی خور موسی
خبرنگار مهر، این خبر با عنوان «نشت مواد شیمیایی به «خورموسی»/ احتمال تعطیلی بزرگترین پتروشیمی ایران»روز اول مهرماه روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که در آن مدیرکل محیط زیست استان خوزستان انتقاداتی را در خصوص آلودگی خورموسی و تلف شدن آبزیان این منطقه از سوی پتروشیمی بندرامام خمینی مطرح کرده بود.
در پی این خبر شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) توضیحاتی به شرح زیر ارسال کرد:
با توجه به موارد مطرح شده در این خبر و انعكاس گسترده آن در جرايد عمومي پس از بررسيهاي فني و كارشناسي موارد ذيل جهت استحضار ايفاد مي گردد:
1-استايرن مورد نياز اين شركت بوسيله تانكر از پتروشيمي پارس در منطقه عسلويه تأمين مي گردد. در تاريخ 30 شهریورماه 1392 يكي از تانكرهاي ارسالي داراي نشتي به ميزان بسيار جزئي بود كه پس از هماهنگي با اداره HSE و به منظور حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از ورودي استايرن به محيط اين تانكر خارج از روند معمول و بدون نوبت و با شرايط كنترل شده به ترمينال بارگيري منتقل و در مدت تخليه كه حدودا 1.5 ساعت به طول مي انجامد بخشي از اين نشتي كه كمتر از 50 ليتر مي باشد به دليل شرايط تانكر به محيط تخليه شده است.
2- شايان ذكر است كليه اسناد و مدارك تخليه، شامل برگ باسكول اوليه و ثانويه، همچنين سطح ارتفاع مخزن كه با تجهيزات ابزار دقيق حساس كنترل مي شود بررسي و كليه شواهد مويد مطالب مطرح شده فوق است كه قابل ارائه به كارشناسان مربوطه مي باشد.
3-براساس MSDS،LD50 استايرن معادل 2650mg/kg مي باشد با بررسي كارشناسي و ميزان تخليه شده به روشني مشخص مي گردد كه اين ميزان نمي تواند باعث مرگ و مير آبزيان گردد.

4- بررسي جداول جذر و مدي در خور موسي بيانگر اين است كه بين ساعت 13 تا 19 مورخ 30 شهریورماه 1392 آب در حالت جذر و در زمان تخليه، جذر كامل بوده است و بنابراين مقدار ناچيز استايرن تخليه شده نيز با تأخير چند ساعته به محيط آبي وارد شده است.
5- با توجه به موارد مطرح شده انتظار مي رفت كه ابتدا موضوع مورد بررسي كارشناسي دقيق قرار مي گرفت و پس از حصول اطمينان در جرايد منتشر مي شد زیرا اين موضوع مورد سوءاستفاده شبكه هاي خبري بيگانه و انتشار گسترده آن در اين شبكه ها شده است.
6-در ارتباط با پروژه تغيير فرآيند كلرآلكالي نيز برنده مناقصه مشخص و در تاريخ سوم شهریورماه 1392 ابلاغ جهت ارائه تضمين بانكي به مجري انجام شده و مجري در تاريخ 24 شهریورماه 1392 درخواست ارائه ضمانتنامه را به امور پيمانها ارائه كرده است. قرارداد هم اكنون در مرحله امضا و مبادله قرار دارد مضافاً مراحل اخذ موافقتنامه UNIDO به منظور تسهيل شرايط تحريم در دست پيگيري است كه كليه اسناد و مدارك در جلسه حضوري تقديم خواهد شددیدگاه خود را بیان کنید