رفع نقص بسته حمايتي صنعت ميگو و ابلاغ آن به سازمان شیلات ایران

رفع نقص بسته حمايتي صنعت ميگو و ابلاغ آن به سازمان شیلات ایران

رفع نقص بسته حمايتي صنعت ميگو و ابلاغ آن به سازمان شیلات ایران

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

رفع نقص بسته حمايتي صنعت ميگو و ابلاغ آن به سازمان شیلات ایران

//

بررسي نحوه پرداخت اعتبار مصوبه در جلسه‌اي با پرورش‌دهندگان

رييس سازمان شيلات ايران از رفع نقص بسته حمايتي صنعت پرورش ميگو و ابلاغ آن به اين سازمان اطلاع داد و گفت: اين بسته حمايتي مورد تاييد و تصويب هيات وزيران قرار گرفته و بر اين اساس 100 ميليارد تومان از بودجه امسال براي اجراي اين بسته حمايتي تخصيص يافته كه به زودي به بانك‌هاي عامل پرداخت مي‌شود.

وي تصريح كرد:‌ در اين بسته بدهي‌هاي سررسيد و جرايم پرورش‌دهندگان ميگو در بودجه سال 90 پيش‌بيني شده است و بقيه آن قطعا در سال آينده لحاظ مي‌شود.

به گفته‌ي رازقي تا زمان تصويب بسته حمايتي، سود و جرايم ديركرد وام پرورش‌دهندگان ميگو 140 ميليارد تومان بوده كه 100 ميليارد تومان آن در بودجه سال 90 پيش‌بيني شده و هر ميزان كه باقي بماند به روز محاسبه مي‌شود و در بودجه سال 91 قطعا لحاظ خواهد شد.

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: فردا طبق جلسه‌اي با تمام زير مجموعه‌هاي بخش خصوصي پرورش ميگو سازوكار و نحوه پرداخت اعتبار 100ميليارد توماني اين مصوبه بررسي خواهد شد.

يادآور مي‌شود؛ هيئت وزيران طبق اين مصوبه بانک مرکزي را موظف کرد از طريق بانکهاي عامل نسبت به بخشودگي جرايم بدهي بدهکاران صنعت ميگوي پرورشي شور مطابق قانون بودجه سال 1390 کل کشور اقدام و مانده بدهي ناشي از اصل تسهيلات دريافتي اعم از سرمايه در گردش و سرمايه‌گذاري را به مدت يک سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه امهال کند و پس از آن باقيمانده را مطابق بند ياد شده در پنج سال تقسيط کند.

براساس اين مصوبه، سود تسهيلات بانکي (اعم از سود تا سررسيد و سود پس از سررسيد) اعطايي به صنعت ميگوي پرورشي (شامل تکثير و توليد بچه ميگو، پرورش، ‌توليد غذا، فرآوري و صادرات ميگو) از سال 1373 تا پايان سال 1389 و نيز سود يک سال دوره تنفس تا سقف يک هزار ميليارد ريال، به عنوان بدهي دولت به بانک‌هاي عامل محسوب مي‌شود.

اين مصوبه وزارت جهاد کشاورزي را موظف به تقويت نظارت بر روند توليد در صنعت ميگو براي تمامي مراکز تکثير، ‌مزارع پرورشي و کارخانه‌هاي توليد غذاي ميگوي پرورشي و ارزيابي سالانه کمي و کيفي توليد نهاده‌ها، حمايت از صنايع تبديلي، تکميلي و فرآوري و اجراي مکانيزاسيون مزارع پرورشي ميگو و تجهيز مجتمع‌هاي فعال به آب شيرين، ‌راه دسترسي، برق و مخابرات با همکاري وزارتخانه‌هاي مربوط از محل کمک‌هاي فني و اعتباري براساس ظرفيتها و توانايي‌هاي هر واحد، و همچنين مراقبت دايمي و پيشگيري به موقع از شيوع بيماريهاي ميگو در کشور کرده است و هر شش ماه گزارش اقدامات انجام شده را بايد به دفتر هيئت دولت ارائه کنددیدگاه خود را بیان کنید