تولید بيش از 60درصد ميگوي پرورشي كشور در بوشهر

تولید بيش از 60درصد ميگوي پرورشي كشور در بوشهر

تولید بيش از 60درصد ميگوي پرورشي كشور در بوشهر

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

تولید بيش از 60درصد ميگوي پرورشي كشور در بوشهر

//

مديركل دفتر امور ميگو و آبزيان دريايي سازمان شيلات ايران گفت:

امسال بين شش تا هفت هزار تن ميگوي پرورشي از سطح سه هزار هكتار استخر پرورش در كشور توليد مي‌شود كه بيش از 60درصد اين مقدار سهم استان بوشهر است. اميد رضا اصغري دركميته تخصصي تكثير و پرورش ميگوي كشور در بوشهر با بيان اين مطلب افزود: امسال 40هزار جفت مولد و 800ميليون قطعه پست لارو در كشور توليد و در استخرهاي پرورشرها‌سازي شده است. معاون تكثير و پرورش آبزيان شيلات استان بوشهر گفت: امسال 350ميليون و 725هزار قطعه بچه ميگو در يكهزار و 494هكتار در 91مزرعه و يكهزار و 165استخر در سطح استان بوشهر ذخيره‌سازي شده استدیدگاه خود را بیان کنید