برداشت460تن ماهی سردآبی درخراسان شمالی

برداشت460تن ماهی سردآبی درخراسان شمالی

برداشت460تن ماهی سردآبی درخراسان شمالی

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

برداشت460تن ماهی سردآبی درخراسان شمالی

//

مدیرشیلات وآبزیان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت:ازابتدای امسال تاپایان مهرماه460تن ماهی قزل آلادراستان تولیدشده است

جمشیدگریوانی درگفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران ، با اشاره به برداشت ماهی سردابی دراستان خاطرنشان کرد: درسال جاری یک میلیون و560هزارقطعه بچه ماهی قزل الا در 47 مرزعه سردآبی پرورش ماهی استان، رهاسازی شده است.

مدیرشیلات و آبزیان جهادکشاورزی خراسان شمالی به رهاسازی 90 هزارقطعه بچه ماهی گرمابی در12مزرعه پرورش ماهی استان نیزاشاره کرد و افزود: پیش بینی می شوداز يکم آذر ماه 87 تن ماهی گرمابی از این مزارع صید شود.

وی با اشاره به سرانه مصرف ماهی در استان افزود: سرانه مصرف ماهی به ازای هرنفر 4.5کیلوگرم است.

گفتني است تولیدماهی سردآبی دراستان 12درصددرمقایسه با پارسال افزایش تولید داشته استدیدگاه خود را بیان کنید