کارگاه آموزشی بیماریهای ویروسی ماهیان در بروجرد برگزار شد

کارگاه آموزشی بیماریهای ویروسی ماهیان در بروجرد برگزار شد

کارگاه آموزشی بیماریهای ویروسی ماهیان در بروجرد برگزار شد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

کارگاه آموزشی بیماریهای ویروسی ماهیان در بروجرد برگزار شد

۱۳۹۲/۱۰/۱۶


اکبری ˈروز یکشنبه در گفت وگو باایرنا افزود: در این کارگاه در رابطه با توانمندی های شیلات بروجرد بحث و نکات تخصصی پیرامون راههای سرایت بیماریهای ویروسی در مزارع پرورش ماهیانسردآبی و گرم آبی مطرح شد.

وی افزود: بیماری یک پدیده غیر عادی است که بوسیله اثرات سوء پاره ای از موجودات زنده و غیرزنده در آبزیان خارج از شرایط متعارف به وجود می آید.

وی ادامه داد:دربیماریهای آبزیان سه عامل میزبان ، محیط زیست و عامل بیماریزا موثر هستند.

وی سرانه مصرف ماهی در شهرستان بروجرد را 5/7 کیلوگرم عنوان کردو گفت: افزایش این امر نیازبه فرهنگ سازی بیشتری دارد.

وی ادامه داد: با راه اندازی 11 مزرعه پرورش جدید ماهی سردآبی در بروجرد در سال 92 میزان تولید از یک هزار تن به بیش از 1300 تن در سال افزایش می یابد.

همچنین در این کارگاه که بیش از 30نفر ازپرورش دهنگان ماهی حضور داشتندمسئول اداره آبزیان اداره کل دامپزشکی استان لرستان شرکت کنندگان را با اصول بهداشتی و نحوه رعایت اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از بیماری های ویروسی آشنا نموددیدگاه خود را بیان کنید