صادرات 400 تن میگو از جزیره هنگام

صادرات 400 تن میگو از جزیره هنگام

صادرات 400 تن میگو از جزیره هنگام

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

صادرات 400 تن میگو از جزیره هنگام

//

مدیر مزرعه پرورش میگوی شهید احمد الهامی نژاد جزيره هنگام از صادرات 400 تن میگوی صادراتی با عنوان وانومی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.
به گزارش مانا ، مجموعه پرورش میگوی شهید احمد الهامی نژاد در جزیره هنگام از توابع قشم در سال دو نوبت مبادرت به پرورش میگو می کند و در هر مرحله، 150 تا 200 تن و در سال 400 تن میگو برداشت و به کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازار داخلی صادر می شود.
در اين مزرعه پرورش میگو به صورت دائم 25 نفر و به صورت فصلی 50 نفر مشغول به کار هستند.
قریشیان مدیر مزرعه پرورش میگوی شهید احمد الهامی نژاد گفت: میگوهای این مجموعه به نام وانامی که مولدسازی آن در آمریکای جنوبی به عمل می آید به کشور ما آورده می شود که پس از برداشت این فصل، در این بخش به خودکفایی رسیده ایمدیدگاه خود را بیان کنید