تولید آبزیان در کرمانشاه سالانه به 7 هزار و 300 تن می رسد

تولید آبزیان در کرمانشاه سالانه به 7 هزار و 300 تن می رسد

تولید آبزیان در کرمانشاه سالانه به 7 هزار و 300 تن می رسد

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

تولید آبزیان در کرمانشاه سالانه به 7 هزار و 300 تن می رسد

//

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه سالانه 7 هزار و 300 تن تولیدات آبزیان دارد و با برنامه های در دست اجرا این رقم در پایان برنامه پنجم توسعه به 30 هزار تن در سال افزایش خواهد یافت

خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری با اشاره به وضعیت مطلوب و امیدوارکننده آبزی پروری در کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه در زمینه پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی در کشور رتبه و جایگاه مناسبی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد: کرمانشاه در بخش تولید میگوی آب شیرین و مولد از استانهای مستعد کشور به شمار می‌رود.

منصوری با اشاره به اینکه کرمانشاه سالانه 7 هزار و 300 تن تولیدات آبزیان دارد، افزود: با برنامه های در دست اجرا این رقم در پایان برنامه پنجم توسعه به 30 هزار تن در سال افزایش خواهد یافت.

وی گفت:‌ سازمان جهاد کشاورزی برای رسیدن به این چشم انداز در برنامه پنجم توسعه، استفاده از علم نوین و نظارت بیشتر بر روند پرورش آبزیان را در دستور کار خود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در بخش مصرف آبزیان گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر اقبال عمومی در بین مردم کرمانشاه برای مصرف آبزیان، سیر صعودی خوبی داشته استدیدگاه خود را بیان کنید