اعلام نتایج ارزشیابی مقالات همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان

اعلام نتایج ارزشیابی مقالات همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان

اعلام نتایج ارزشیابی مقالات همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

اعلام نتایج ارزشیابی مقالات همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان

//

کلیک کنید

http://forum.bpj.ir/abadan-cfef/ViewNews.aspx?NewsID=11

 دیدگاه خود را بیان کنید