تکثیر ماهی سیم و سوف در شیلات ایران

تکثیر ماهی سیم و سوف در شیلات ایران

تکثیر ماهی سیم و سوف در شیلات ایران

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

تکثیر ماهی سیم و سوف در شیلات ایران

//

پژوهشگر موسسه تحقیقات شیلات از تکثیر گونه‌های ارزشمند ماهی استخوانی از نوع سیم و سوف به صورت محدود خبر داد

خبرنگار مانا از گیلان، "همایون حسین زاده صحافی "ظهر امروز در جمع محققان شیلات ایران در محل آبزی‌پروری انزلی، گفت: با وجود بیش از 80 سال فعالیت صنعت آبزی‌پروری كشور ؛هنوز چالش هايي در فرآروی و توسعه آبزی پروری در بخش تحقیق ، مدیریت و قوانین وجود دارد .
وی با اشاره به تولیدات موسسه تحقیقات شیلات ایران بیان داشت: در حال حاضر در ایران چهار گونه پرورشی كپور ماهیان شامل سه گونه كپور ماهی چینی و یك گونه كپور ماهی معمولی در مقیاس اقتصادی مورد بهره برداری قرار می گیرند.
این محقق، مهم‌ترین مشکلات و مسائل تكثیر و پرورش ماهیان گرمابی را چالش های فنی، مشكلات مربوط به آموزش و ترویج و تحقیق ، مشكلات مربوط به حوزه مدیریتی و قوانین و همچنین مسائل مالی ذکر کرد.
وی افزود: بیوتكنیك تكثیر چند گونه بومی نظیر سیم ، سوف و بنی نیز وجود دارد كه در مقیاس محدود در بخش اقتصادی پرورش داده می شوند.
حسین زاده خاطرنشان كرد: تدوین نقشه راه و توسعه فناوری ماهیان گرم آبی به سازماندهی و هدایت برنامه ها در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده تولیدی در برنامه های كوتاه و بلند مدت كشور بستگی دارد .
وی تصریح كرد: این سند بر مبنای اطلاعات موجود در كشور و آخرین عملكرد تولید ماهیان گرم آبی در حوزه های مختلف تولید به عنوان مبانی و نیز رویكرد به افق برنامه 1404و اهداف كمی وكیفی برنامه پنجم شیلات ایران تدوین شده است .
پژوهشگر موسسه تحقیقات شیلات ایران یادآور شد: بر این اساس در تدوین نقشه راه توسعه فناوری ماهیان گرم آبی از نقطه نظرات استادان دانشگاه ، فعالان آبزی پروری ، در قالب تعاونی و اتحادیه ها و نمایندگان بخش اجرا و تحقیقات در قالب اسناد علمی استفاده و سند آن تدوین شده است.
این محقق با بیان اینکه در این سند ؛رسيدن به توليد 520 هزار تن پیش بینی شده است، اذعان داشت: بر اساس تمامی فعالیت های مرتبط با توسعه و از جمله تحقیقات تكثیر و پرورش ماهیان گرم آبی در قالب طرح های محوری و طرح های جامع شیلاتی و الزامات مربوط و نیز 13 طرح جامع تحقیقاتی بعنوان پشتوانه و الزامات علمی پیشنهاد شده كه برای هر یك شرح تفصیلی و طرح های مربوطه لحاظ شده استدیدگاه خود را بیان کنید