بهره گيري از فناوري هاي نو در آبزي پروري كشور

بهره گيري از فناوري هاي نو در آبزي پروري كشور

بهره گيري از فناوري هاي نو در آبزي پروري كشور

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

بهره گيري از فناوري هاي نو در آبزي پروري كشور

//

با توجه به ضرورت تأمين امنيت غذايي و ترويج فرهنگ مصرف آبزيان به عنوان مواد غذايي سالم طرح بهره گيري از فناوري هاي نو در پرورش آبزيان يك ضرورت اجتماعي و اقتصادي است

رئيس مركز انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري در اين زمينه به  باشگاه خبرنگاران گفت : به كارگيري توام تكنيك هاي سنتي و استفاده از  روش هاي بيوتكنولوژي اصلاح نژاد ، پايش انواع بيماريها و مديريت زيست درماني و مديريت ذخاير شيلاتي و محيط زيست را براي آبزي پروري و تامين بخشي از پروتئين مورد نياز جامعه از ذخاير دريايي ضروري دانست .

 محمد پور كاظمي دستكاري هاي كروموزومي ، توليد ماهيان تمام ماده و انجماد اسپرم در افزايش توليد آبزيان را بسيار    داراي  اهميت دانست و افزود : استفاده از فناوري مولكولي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نقش مهمي در تشخيص زود هنگام دي ان اي و سلامت و امنيت غذايي آبزيان دارد .
وي خاطر نشان كرد : در حال حاضر با بهره گيري از تنوع ژنتيكي بيش از 230 گونه آبزي از طريق بومي سازي در محيط هاي محصور پرورش داده مي شوددیدگاه خود را بیان کنید