نشست کميسيون مشترک منابع زيست محيطي درياي خزر در باکو

نشست کميسيون مشترک منابع زيست محيطي درياي خزر در باکو

نشست کميسيون مشترک منابع زيست محيطي درياي خزر در باکو

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

نشست کميسيون مشترک منابع زيست محيطي درياي خزر در باکو

//

سي و دومين نشست کميسيون مشترک منابع زيست محيطي درياي خزر در باکو آغاز به كار كرد

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين نشست روساي سازمان‌هاي شيلات کشورهاي حاشيه خزر و نمايندگان کميته‌هاي مربوط حضور دارند

قرار است در اين نشست موضوعات آلودگي آب خزر، به هم خوردن چرخه غذايي آبزيان و اکوسيستم خزر، کاهش توليد و رهاسازي بچه ماهي‌هاي خاوياري توسط مراکز پرورش ماهي در خزر، افزايش سهميه ماهي‌گيري، گزارش‌هاي مربوطه به کارهاي انجام شده در سال‌هاي 2010- 2011 در رابطه با پرورش ماهي و حفاظت از ذخاير ماهي و همچنين مساله مربوط به سهميه صيد منابع آب زيستي در طول سال 2012 و تقسيم سهميه ملي براي همه کشورهاي بررسي شود.

اين نشست جمعه پاپان مي يابد.

به گزارش ايسنا در پايان نشست سران پنج کشور ساحلي درياي خزر كه در سال 2010 برگزار شد توافقنامه امنيتي درياي خزر، به همراه توافق بر جلوگيري از صيد ماهي‌هاي خاوياري به مدت پنج سال، با در نظر گرفتن گزارش کميسيون مشترک منابع زيستي آبي درياي خزر امضا شددیدگاه خود را بیان کنید