بازارهاي جهاني2012 بدون خاويار وحشي خزر

بازارهاي جهاني2012 بدون خاويار وحشي خزر

بازارهاي جهاني2012 بدون خاويار وحشي خزر

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

بازارهاي جهاني2012 بدون خاويار وحشي خزر

//

ممنوعيت صيد تجاري ماهيان خاوياري از درياي‌خزر

معاون سازمان شيلات ايران از امضا توافق كشورهاي حاشيه درياي خزر براي ممنوعيت صيد تجاري ماهيان خاوياري از اين درياچه در سال 2012 خبر داد.

علي‌اصغر مجاهدي در گفت و گو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت:‌ طبق تاكيد سي‌ و دومين كميسيون منابع زنده درياي خزر كه در باكو آذربايجان برزگار شده است، برداشت تجاري ماهيان خاوياري از درياي خزر ممنوع بوده و در سال 2012 صيد اين گونه از ماهيان تنها به‌منظور بازسازي ذخاير و رهاسازي بچه ماهي خاوياري در درياي خزر يا انجام امور تحقيقاتي صورت مي‌گيرد.

وي گفت: ممنوعيت صيد ماهيان خاوياري از درياي خزر سال گذشته توسط روساي جمهور پنج كشور حاشيه درياي خزر به مدت پنج سال تصويب شده بود و مكانيزم اجراي اين طرح در كميسيون منابع زنده بررسي شده است.

مجاهدي خاطرنشان كرد: ممنوعيت صيد ماهيان خاوياري از درياي خزر پنج ساله بوده اما تصميمات كميسيون يك ساله است.

معاون صيد و بنادر سازمان شيلات ايران اظهار كرد: چهار كشور اين توافقنامه را امضا كرده و كشور تركمنستان هنوز اين توافقنامه را امضا نكرده و اعلام كرده است براي امضاي اين موضوع به فرصت بيشتري نياز دارد كه اين توافقنامه با امضاي پنج كشور معتبر است.

وي گفت: كارگروهي با حضور نماندگان پنج كشور براي بررسي راههاي اعمال ممنوعيت صيد تشكيل شد كه ايران و روسيه هر يك پيشنهادي در اين زمينه ارائه داده‌اند و اوايل تابستان سال آينده جلسه فوق‌العاده‌اي براي تصويب اين مكانيزم‌ها برگزار مي‌شود.

گفتني است سال 2011 سهميه ايران براي صيد تجاري ماهيان خاوياري از درياي خزر 400 تن بوده است كه به دليل نبود ماهي تنها 100 تن آن محقق شددیدگاه خود را بیان کنید