کارگاه آموزشي - ارزيابي و مديريت خطرات ساحلي منطقه مکران

کارگاه آموزشي - ارزيابي و مديريت خطرات ساحلي منطقه مکران

کارگاه آموزشي - ارزيابي و مديريت خطرات ساحلي منطقه مکران

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

کارگاه آموزشي - ارزيابي و مديريت خطرات ساحلي منطقه مکران

//

کارگاه آموزشي «ارزيابي و مديريت خطرات ساحلي منطقه مکران» در تاريخ 7 دي ماه امسال در چابهار برگزار خواهد شد

سرويس علمي ايسنا، دکتر محمودرضا اکبرپورجنت، دبير علمي کارگاه آموزشي «ارزيابي و مديريت خطرات ساحلي منطقه مکران» اظهار كرد: اين کارگاه توسط مؤسسه ملي اقيانوسشناسي و دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار و با همکاري کميسيون ملي يونسکو در ايران، کميته ملي اقيانوسشناسي و نمايندگاني از سازمان منطقه آزاد چابهار، شهرداري، اداره محيط زيست و فرمانداري چابهار، اداره کل شيلات و سازمان بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان و ساير ارگانهاي دريايي اين استان در محل دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار برگزار خواهد شد.

وي هدف از برگزاري اين کارگاه را بالا بردن سطح آگاهي مردم و مسؤولين در مورد خطرات ساحلي و راهکارهاي تعديل خطر، آگاهسازي و تعيين وظايف مسؤولين در ارتباط با خطرات ساحلي، تعيين نقاط امن در منطقه در حين رويداد خطر عنوان کرد.

اکبرپور با اشاره به خطر وقوع سونامي و همچنين توفانهاي حارهاي متعدد در منطقه گفت: در اين کارگاه به ارزيابي و بررسي شرايط زمينشناسي، تکتونيک و مورفولوژي درياي عمان و اثرات آن بر روي وقوع سونامي در منطقه، بررسي شواهد مربوط به سوناميهاي گذشته در سواحل درياي عمان، بررسي مناطق تحت خطر و نقش مدلسازي در تعيين اين مناطق، ارائه راهکارهاي مديريتي خطر مانند ايجاد سازههاي دريايي مقاوم، تغييرات کاربري زمين، آگاهسازي عمومي، ضرورت ايجاد سيستم هشدار، بررسي علل وقوع توفانهاي حارهاي و چگونگي مديريت خطر پرداخته خواهد شد.

وي با اشاره به حضور 50 نفر شرکتکننده در اين کارگاه آموزشي افزود: مدرسين اين کارگاه، کارشناسان مدعو و اعضاي هيأت علمي مؤسسه ملي اقيانوسشناسي با گرايش تحقيقاتي زمينشناسي، مدلسازي سونامي، هواشناسي، فيزيک دريا و سازههاي دريايي هستنددیدگاه خود را بیان کنید