ضایعات آبزیان محیط زیست را آلوده می‌کند

ضایعات آبزیان محیط زیست را آلوده می‌کند

ضایعات آبزیان محیط زیست را آلوده می‌کند

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

ضایعات آبزیان محیط زیست را آلوده می‌کند

//

عضو هیئت علمی دانشکده شیلات دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: ضایعات آبزیان یکی از عوامل آلوده کننده محیط زیست است.

خبرگزاری فارس از بندر انزلی، محمدمهدی عباس‌زاده ظهر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری این شهرستان به بررسی روند هیدرولیز و درجه هیدرولیزاسیون پروتئین‌های امعاء و احشای ماهی کپور نقره‌ای با استفاده از آنزیم‌های تجاری اشاره کرد و اظهار داشت: ضایعات آبزیان دارای پروتئین‌های فراوان با قابلیت فساد بالاست.
وی وجود ضایعات آبزیان را یکی از عوامل آلوده کننده محیط زیست عنوان کرد و افزود: هیدرولیز آنزیمی از راه‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری از ضایعات ماهیان است.
عباس‌زاده با اشاره به بررسی اثر چهار آنزیم تجاری آلکالاز، پروتامکس، نئوتراز و تریپسین بر روی هیدرولیز پروتئین‌های امعاء و احشای ماهی کپور نقره‌ای، تصریح کرد: بیشترین هیدورلیز مربوط به آنزیم آلکالاز بوده که اختلاف معناداری با دیگر آنزیم‌ها نشان داده ضمن اینکه بین آنزیم پروتامکس و نئوتراز اختلاف معناداری مشاهده نشده است.
عضو هیئت علمی دانشکده شیلات دانشگاه آزاد لاهیجان خاطر نشان کرد: کمترین میزان درجه هیدرولیز مربوط به آنزیم تریپسین بوده که اختلاف معناداری با آنزیم‌های دیگر داشته است.
وی با بیان اینکه بین آنزیم‌های پروتامکس و نئوتراز اختلاف معناداری مشاهده نشده است، اذعان داشت: کمترین طول زنجیر پپتیدی مربوط به آنزیم آلکالاز بوده که اختلاف معناداری با دیگر آنزیم‌ها نشان داده است.

بادرنجبویه در بیهوشی ماهی کپور موثر است

استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز در این جلسه به اثر عصاره بادرنجبویه در بیهوشی ماهی کپور معمولی اشاره کرد و گفت: اثر عصاره بادرنجبویه در بیهوشی ماهی کپور معمولی بررسی شد.
سکینه یگانه با بیان اینکه آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون دانکن صورت گرفته است، افزود: نتایج نشان داده که غلظت‌های مورد استفاده در تمام شاخص‌های مورد نظر تفاوت معناداری داشته و زمان به دست آمده برای شاخص‌ها با افزایش غلظت بادرنجبویه کاهش یافته است.

عصاره مریم گلی در ماهی کپور اثر بیهوش‌کنندگی دارد

وی از اثر بیهوش‌کنندگی عصاره مریم گلی در ماهی کپور معمولی خبر داد و تصریح کرد: این بررسی نشان داده که غلظت‌های مورد استفاده در تمام شاخص‌های مورد نظر تفاوت معناداری داشته است.
یگانه با اشاره به زمان به دست آمده برای شاخص‌ها با افزایش غلظت عصاره مریم گلی، بیان داشت: کوتاه‌ترین زمان برای شاخص‌ها، در غلظت 225/. گرم بر لیتر به دست آمده استدیدگاه خود را بیان کنید