ماهی های دریای مازندران - 2

IRANAQUA، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، IRANAQUA

یک‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
Sunday, September 26, 2021

ماهی های دریای مازندران - 2

  

 

ماهی های دریای مازندران - 2

 

سوف سر بزرگ باله قرمز
نام فارسی  سوف سر بزرگ باله قرمز
نام انگلیسی  Redfin derter, ruffe
 نام علمی گونه  Gymnocephalus cernuus
خانواده  Percidae
 

 

 

 

ماش ماهی
 نام فارسی  ماش ماهی
 نام انگلیسی Redlip pr south Caspian asp
 نام علمی گونه Aspius aspius
 خانواده cyprinidae
 

 

 

 

ماهی خیاطه، کولی یا لپک
 نام فارسی  ماهی خیاطه، کولی یا لپک
 نام انگلیسی Riffle minnow, bleaks or spirlin
 نام علمی گونه Alburnoides bipunctatus
 خانواده cyprinidae
 

 

 


سرخ باله (سرخ پر)
 نام فارسی  سرخ باله (سرخ پر)
 نام انگلیسی Rudd, red fin or pearl roach
 نام علمی گونه Scardinius erthrophthalmus
 خانواده Cyprinidae
 

 

 

 

تاس ماهی روس یا چالباش
 نام فارسی  تاس ماهی روس یا چالباش
 نام انگلیسی Russian sturgeon
 نام علمی گونه Acipenser gueldenstaedti
 خانواده acipenseridae
 

 

 

 

سوف دریایی
 نام فارسی  سوف دریایی
 نام انگلیسی Sea pike or estuarine perch (zander)
 نام علمی گونه Sander marinus
 خانواده Percidae
 

 

 

 

سگ ماهی جویباری سفیدرود
 نام فارسی  سگ ماهی جویباری سفیدرود
 نام انگلیسی Sefidrud loach
 نام علمی گونه Barbatula bergiana
 خانواده balitoridae
 

 

 

 

سیاه ماهی (گل خور)
 نام فارسی  سیاه ماهی (گل خور)
 نام انگلیسی Seven khramulya
 نام علمی گونه Capoeta capoeta
 خانواده Cyprinidae
 

 

 

 

کفال پوزه باریک
 نام فارسی  کفال پوزه باریک
 نام انگلیسی Sharpnose grey mullet
 نام علمی گونه Liza saliens
 خانواده mugilidae
 

 

 

 

شیپ، شکم برهنه یا تاسماهی خاردار
 نام فارسی  شیپ، شکم برهنه یا تاسماهی خاردار
 نام انگلیسی Ship or spiny sturgeon
 نام علمی گونه Acipenser nudiventrus
 خانواده acipenseridae
 

 

 

 

کلمه شیروان
 نام فارسی  کلمه شیروان
 نام انگلیسی Shirvan roachling
 نام علمی گونه Rutilus atropatenus
 خانواده Cyprinidae
 

 

 

 

مترسک پوزه کوتاه
 نام فارسی  مترسک پوزه کوتاه
 نام انگلیسی Short- snout pugolovka
 نام علمی گونه Benthophilus leptothynchus
 خانواده gobiidae
 

 

 

فیتو فاگ
 نام فارسی  فیتو فاگ
 نام انگلیسی Silver (white thick forehead) carp
 نام علمی گونه Hypophthalmichthys molitrix
 خانواده Cyprinidae
 

 

 

گاوماهی بچه قورباغه ای خار کوچک
 نام فارسی گاوماهی بچه قورباغه ای خار کوچک
 نام انگلیسی Smallspine tadepole goby
 نام علمی گونه Benthophilus mahmudbejovi
 خانواده gobiidae
 

 

 

 

ماهی سفید دریای خزر
 نام فارسی  ماهی سفید دریای خزر
 نام انگلیسی Southern (aspian kutum
 نام علمی گونه Rutilus frisii kutum
 خانواده Cyprinidae
 

 

 

 

ماهی نه خاره
 نام فارسی  ماهی نه خاره
 نام انگلیسی Southern nine spine stickleback
 نام علمی گونه Pungitius platygaster
 خانواده Gasterosteidae
 

 

 

 

مترسک خاردار
 نام فارسی  مترسک خاردار
 نام انگلیسی Spiny pugolovka
 نام علمی گونه Benthophilus spinosus
 خانواده gobiidae
 

 

 

 

دراکول، اوزون برون یا تاسماهی ستاره ای
 نام فارسی  دراکول، اوزون برون یا تاسماهی ستاره ای
 نام انگلیسی Star (stellate) sturgeon
 نام علمی گونه Acipenser stellatus
 خانواده Acipenseridae
 

 

 

 

مترسک ستاره ای
 نام فارسی  مترسک ستاره ای
 نام انگلیسی Starlet sturgeon
 نام علمی گونه Acipenser ruthenus
 خانواده Acipenseridae

 

 

 

تاس ماهی رودخانه ای خزر یا استرلیاد
 نام فارسی  تاس ماهی رودخانه ای خزر یا استرلیاد
 نام انگلیسی Stellate tadpole goby
 نام علمی گونه Benthophilus stellatus
 خانواده gobiidae

 

 

 

آمورچه
 نام فارسی  آمورچه
 نام انگلیسی Stone moroko, topmouth gudgeon or minnow
 نام علمی گونه Pseudorasbora parva
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

گرگ ماهی دریایی مخطط
 نام فارسی  گرگ ماهی دریایی مخطط
 نام انگلیسی Striped sea bass
 نام علمی گونه Morone saxatilis
 خانواده Moronidae

 

 


گاو ماهی سیرمن
 نام فارسی  گاو ماهی سیرمن
 نام انگلیسی  Syrman goby
 نام علمی گونه  Neogobius strman
 خانواده  gobiidae

 


 


لای ماهی (نازی، تیل خس)
 نام فارسی  لای ماهی (نازی، تیل خس)
 نام انگلیسی Tench, green tench
 نام علمی گونه Tinca tinca
 خانواده cyprinidae

 

 


سس ماهی (ماهی ریش دار) ترک
 نام فارسی  سس ماهی (ماهی ریش دار) ترک
 نام انگلیسی Terek barbel
 نام علمی گونه Barbus ciscaucasicus
 خانواده cyprinidae

 

 

 

کپور پوزه دار ترک
 نام فارسی  کپور پوزه دار ترک
 نام انگلیسی Terek nase
 نام علمی گونه Chondrostoma oxyrhynchum
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 

سه خاره
 نام فارسی  سه خاره
 نام انگلیسی Three spine stickleback
 نام علمی گونه Gasterosteus aculeatus
 خانواده Hasterosteidae

 

 

 

گاو ماهی وزغی
 نام فارسی  گاو ماهی وزغی
 نام انگلیسی Toad goby
 نام علمی گونه Mesogobius batrachocephalus
 خانواده gobiidae

 

 

 

سیم نما، سیم پرک
 نام فارسی  سیم نما، سیم پرک
 نام انگلیسی  Transcaucasin, silver of flat bream
 نام علمی گونه  Blicca bjoerkna
 خانواده  Cyprinidae

 

 

گاو ماهی بینی لوله ای
 نام فارسی  گاو ماهی بینی لوله ای
 نام انگلیسی  Tubenose goby
 نام علمی گونه  Proterorhinus semipellucidus
 خانواده  gobiidae

 

 


پسکار معمولی(قفقاز)
 نام فارسی  پسکار معمولی(قفقاز)
 نام انگلیسی  Turkestan gudgeon
 نام علمی گونه  Gobio gobio
 خانواده  Cyprinidae

 

 

سگ ماهی جویباری تاجدار ترکمنستان
 نام فارسی  سگ ماهی جویباری تاجدار ترکمنستان
 نام انگلیسی  Turkmenian crested loach
نام علمی گونه  Schistura cristata
 خانواده  Balitoridae

 

 

 

لوچ ماهی خاردار، ماهی هوا شناس
 نام فارسی  لوچ ماهی خاردار، ماهی هوا شناس
 نام انگلیسی  Weather fish, spined loach
نام علمی گونه  Cobitis taenia
 خانواده  Cyprinidae

 

 

سگ ماهی جویباری تاجدار غربی
 نام فارسی  سگ ماهی جویباری تاجدار غربی
 نام انگلیسی  Western crested loach
نام علمی گونه  Paracobitis malapterura
 خانواده  balitoridae

 

 

 

گامبوزیای می سی سی پی
 نام فارسی  گامبوزیای می سی سی پی
 نام انگلیسی  Western mosquitofish
نام علمی گونه  Gambusia affinis
 خانواده  Poeciliidae

 

 

سیم چشم سفید، ماهی سیم کند پوزه
 نام فارسی  سیم چشم سفید، ماهی سیم کند پوزه
 نام انگلیسی  White- eye bream
 نام علمی گونه  Abramis sapa
 خانواده  cyprinidae