یک روز بعد از روز طبیعت

طبیعت ، روز طبیعت ، زباله ، سبزه ، نوروز ، آلودگی ، محیط زیست

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

یک روز بعد از روز طبیعت


یک روز بعد از روز طبیعت
با گذشت یک روز از روز طبیعت ، زباله ها و سبزه های نوروز موجب بروز مشکل و آلودگی های زیست محیطی شده است.


منبع : فرهنگ نیوز