ماهی های دریای مازندران - 1

iranaqua، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، iranaqua


ماهی های دریای مازندران - 1

شگ ماهی کله گرد
نام فارسی شگ ماهی کله گرد
نام انگلیسی Agrakhana shad
نام علمی گونه Alosa sphaerocephala
خانواده clupeidae

سگ ماهی جویباری
نام فارسی کیلکای آنچوی
نام انگلیسی Anchovy sprat, kilka or tyulka
نام علمی گونه Clupeonella engrauliformis
خانواده Cyprinidae


سگ ماهی جویباری
نام فارسی سگ ماهی جویباری
نام انگلیسی Angora loach
نام علمی گونه Nemacheilus angorae
خانواده Balitoridae

سگ ماهی دریای خزر یا زالون
نام فارسی سگ ماهی دریای خزر یا زالون
نام انگلیسی Anzali (astrabad) shad
نام علمی گونه Alosa caspia
خانواده clupeidae

گاوماهی آسرای ترکمن
نام فارسی گاوماهی آسرای ترکمن
نام انگلیسی Asra pugolovka
نام علمی گونه Asra turcomanus
خانواده gobiidae

گاوماهی بچه قورباغه ای لنکران
نام فارسی گاوماهی بچه قورباغه ای لنکران
نام انگلیسی Azov tadpole goby
نام علمی گونه Benthophilus magistri
خانواده gobiidae

گاوماهی دکمه سر (مترسک)
نام فارسی گاوماهی دکمه سر (مترسک)
نام انگلیسی Baer pugolovka
نام علمی گونه Benthophilus baeri
خانواده gobiidae

کیلکای چشم درشت
نام فارسی کیلکای چشم درشت
نام انگلیسی Bigeye kilka, tyulka or sprat
نام علمی گونه Clupeonella grimmi
خانواده Cyprinidae

شگ ماهی چشم درشت
نام فارسی شگ ماهی چشم درشت
نام انگلیسی Bigeye shad
نام علمی گونه Alosa saposchnikowii
خانواده clupeidae

گاوماهی سر بزرگ
نام فارسی گاوماهی سر بزرگ
نام انگلیسی Bighead goby
نام علمی گونه Neogobius kessleri
خانواده gobiidae

کپور سرگنده
نام فارسی کپور سرگنده
نام انگلیسی Bighead, painted thick forehead
نام علمی گونه Aristichthys nobilis
خانواده cyprinidae

ماهی مخرج لوله ای
نام فارسی ماهی مخرج لوله ای
نام انگلیسی Bitterling
نام علمی گونه Rhodeus amarus
خانواده Cyprinidae

ماهی مخرج لوله ای
نام فارسی ماهی مخرج لوله ای
نام انگلیسی Bitterling
نام علمی گونه Rhodeus sericeus
خانواده Cyprinidae

شگ ماهی پشت سیاه یا زالون
نام فارسی شگ ماهی پشت سیاه یا زالون
نام انگلیسی Black sea shad
نام علمی گونه Alosa immaculata
خانواده clupeidae

شکم سیاه، کپور پوزه دار کورا
نام فارسی شکم سیاه، کپور پوزه دار کورا
نام انگلیسی Blackbelly, terek or kura nase
نام علمی گونه Chondrostoma cyri
خانواده Cyprinidae

ماهی مروارید لب نازک یا کولی
نام فارسی ماهی مروارید لب نازک یا کولی
نام انگلیسی Blackbrow bleak
نام علمی گونه Acanthalburnus microlepis
خانواده cyprinidae

قزل آلای قهوه ای، جویباری
نام فارسی قزل آلای قهوه ای، جویباری
نام انگلیسی Brook or river or brown trout, Caspian salmon
نام علمی گونه Salmo trutta caspius
خانواده Salmonidae

قزل آلای خال قرمز
نام فارسی قزل آلای خال قرمز
نام انگلیسی Brook or river salmon
نام علمی گونه Salmo trutta fario
خانواده Salmonidae

سس ماهی بزرگ سر، اورنج یا زرده پر
نام فارسی سس ماهی بزرگ سر، اورنج یا زرده پر
نام انگلیسی Bulatmai or Turkestan barbel
نام علمی گونه Barbus capito
خانواده cyprinidae

نالیم (باربوت)
نام فارسی نالیم (باربوت)
نام انگلیسی Burbots, hakes
نام علمی گونه Lota lota
خانواده Lotidae

سس ماهی دریای خزر، اورنج یا زرده پر
نام فارسی سس ماهی دریای خزر، اورنج یا زرده پر
نام انگلیسی Caspian (Aral) barbell
نام علمی گونه Barbus brachycephalus
خانواده cyprinidae

شگ ماهی مهاجر خزر
نام فارسی شگ ماهی مهاجر خزر
نام انگلیسی Caspian anadromous
نام علمی گونه Alosa kessleri
خانواده clupeidae

گاو ماهی سرگنده خزر
نام فارسی گاو ماهی سرگنده خزر
نام انگلیسی Caspian aspian goby
نام علمی گونه Neogobius gorlap
خانواده gobiidae

نی ماهیان مخطط دریای خزر
نام فارسی نی ماهیان مخطط دریای خزر
نام انگلیسی Caspian black-striped pipefish
نام علمی گونه Syngnathus abaster
خانواده Syngnathidae

گاو ماهی کوچک خزر
نام فارسی گاو ماهی کوچک خزر
نام انگلیسی Caspian goby
نام علمی گونه Caspiosoma caspium
خانواده Gobiidae

گاو ماهی دریای خزر

نام فارسی گاو ماهی دریای خزر
نام انگلیسی Caspian goby
نام علمی گونه Neogobius caspius
خانواده gobiidae

ماهی آزاد ولگا
نام فارسی ماهی آزاد ولگا
نام انگلیسی Caspian inconnu (white salmon)
نام علمی گونه Stenodus leucichthys
خانواده Salmonidae
دهان گرد دریای خزر
نام فارسی دهان گرد دریای خزر
نام انگلیسی Caspian lamprey
نام علمی گونه Caspiomyzon wagneri
خانواده peteromyzontidae

شگ ماهی(پوزانک) براشنی کووی
نام فارسی شگ ماهی(پوزانک) براشنی کووی
نام انگلیسی Caspian marine shad
نام علمی گونه Alosa braschnikowi
خانواده clupeidae

نژاد کلمه گرگان(ترکمنستان)، نژاد کلمه کورا (انزلی)

نام فارسی نژاد کلمه گرگان(ترکمنستان)، نژاد کلمه کورا (انزلی)
نام انگلیسی Caspian roach (vobla)
نام علمی گونه Rutilus rutilus caspius
خانواده Cyprinidae

گاوماهی گرد دریای خزر یا دهان سیاه

نام فارسی گاوماهی گرد دریای خزر یا دهان سیاه
نام انگلیسی Caspian round goby
نام علمی گونه Neogobius melanostomus
خانواده gobiidae

گاو ماهی شنی دریای خزر
نام فارسی گاو ماهی شنی دریای خزر
نام انگلیسی Caspian sand goby
نام علمی گونه Neogobius fluviatilis
خانواده gobiidae

کاس کولی، شاه کولی، شاه ماهی یا سفید کولی
نام فارسی کاس کولی، شاه کولی، شاه ماهی یا سفید کولی
نام انگلیسی Caspian shemaya or Danube blead
نام علمی گونه Alburnus chalcoides
خانواده cyprinidae

پهلو نقره ای ماهی خزر
نام فارسی پهلو نقره ای ماهی خزر
نام انگلیسی Caspian silver side (sand smelt)
نام علمی گونه Atherina boyeri
خانواده atherinidae

رفتگر ماهی دریای خزر

نام فارسی رفتگر ماهی دریای خزر
نام انگلیسی Caspian spiny loach
نام علمی گونه Sabanejewia caspia
خانواده gobiidae

گاو ماهی بچه قورباغه ای اختری خزر

نام فارسی گاو ماهی بچه قورباغه ای اختری خزر
نام انگلیسی Caspian stellar tadepole goby
نام علمی گونه Benthophilus leobergius
خانواده gobiidae

گاو ماهی بچه قورباغه ای یا مترسک سرگنده

نام فارسی گاو ماهی بچه قورباغه ای یا مترسک سرگنده
نام انگلیسی Caspian tadpole goby
نام علمی گونه Benthophilus macrocephalus
خانواده gobiidae

سیاه کولی، کولی

نام فارسی سیاه کولی، کولی
نام انگلیسی Caspian white- eye vimba
نام علمی گونه Vimba vimba persa
خانواده cyprinidae

گاو ماهی کوتوله قفقاز

نام فارسی گاو ماهی کوتوله قفقاز
نام انگلیسی Caucasian spiny loach
نام علمی گونه Sabanejewia caucasica
خانواده gobiidae

ماهی سفید رودخانه (کولی)، سرمخروطیها

نام فارسی ماهی سفید رودخانه (کولی)، سرمخروطیها
نام انگلیسی Caucasin dwarf goby
نام علمی گونه Knipowitschia caucasica
خانواده gobiidae

سگ ماهی جویباری خاردار قفقازی

نام فارسی سگ ماهی جویباری خاردار قفقازی
نام انگلیسی Causian or European chub
نام علمی گونه Squalis cephalus
خانواده Cyprinidae

ماهی آزاد چام یا شرق دور
نام فارسی ماهی آزاد چام یا شرق دور
نام انگلیسی Chum salmon
نام علمی گونه Oncorhynchus keta
خانواده Salmonidae

ماهی آزاد اقیانوس آرام،ماهی ازاد نقره ای

نام فارسی ماهی آزاد اقیانوس آرام،ماهی ازاد نقره ای
نام انگلیسی Coho (silver) salmon
نام علمی گونه Oncorhynchus kisutch
خانواده Salmonidae

کیلکای معمولی
نام فارسی کیلکای معمولی
نام انگلیسی Common Caspian kilka, tyulka or sprat
نام علمی گونه Clupeonella cultriventris
خانواده Cyprinidae

کفال خاکستری

نام فارسی کفال خاکستری
نام انگلیسی Common grey mullet
نام علمی گونه Mugil cephalus
خانواده Mugilidae

تیزه کولی (شکم تیز)

نام فارسی تیزه کولی (شکم تیز)
نام انگلیسی Common sawbelly (Sharpbell) or knife
نام علمی گونه Hemiculter leucisculus
خانواده Cyprinidae

کپور معمولی، آئینه ای یا چرمی
نام فارسی کپور معمولی، آئینه ای یا چرمی
نام انگلیسی Common, mirror or leather carp
نام علمی گونه Cyprinus carpio
خانواده Cyprinidae

کپور کاراس
نام فارسی کپور کاراس
نام انگلیسی Crucian carp
نام علمی گونه Carassius carassius
خانواده Cyprinidae

گاو ماهی عمق زی
نام فارسی گاو ماهی عمق زی
نام انگلیسی Deepwater goby
نام علمی گونه Neogobius bathybius
خانواده gobiidae

گاوماهی پوزه دار، مترسک اورنی ترنگ
نام فارسی گاوماهی پوزه دار، مترسک اورنی ترنگ
نام انگلیسی Dockbill pugolovka
نام علمی گونه Anatirostrum profundorum
خانواده gobiidae

سگ ماهی جویباری تاجدار شرقی
نام فارسی سگ ماهی جویباری تاجدار شرقی
نام انگلیسی Eastern crested loach
نام علمی گونه Nemacheilus longicaudus
خانواده gobiidae

گامبوزیا
نام فارسی گامبوزیا
نام انگلیسی Eastern mosquitofish
نام علمی گونه Gambusia holbrooki
خانواده Poeciliidae
آنچوی اروپایی
نام فارسی آنچوی اروپایی
نام انگلیسی European anchovy
نام علمی گونه Engraulis encrasicolus
خانواده Engraulidae

مارماهی حقیقی
نام فارسی مارماهی حقیقی
نام انگلیسی European eel fish
نام علمی گونه Anguilla anguilla
خانواده anguillidae

اسبله معمولی یا گربه ماهی اروپایی
نام فارسی اسبله معمولی یا گربه ماهی اروپایی
نام انگلیسی European or Danube catfish (sheat fish)
نام علمی گونه Silurus glanis
خانواده Siluridae

سوف حاجی طرخان
نام فارسی سوف حاجی طرخان
نام انگلیسی Freshwater perch
نام علمی گونه Perca fluviatillis
خانواده Percidae

گاو ماهی روزخانه ای قفقاز
نام فارسی گاو ماهی روزخانه ای قفقاز
نام انگلیسی Ginger or (aspian) n goby
نام علمی گونه Neogobius constructor
خانواده gobiidae

گاو ماهی
نام فارسی گاو ماهی
نام انگلیسی goby
نام علمی گونه Mesogobius nigronotatus
خانواده gobiidae

گاو ماهی
نام فارسی گاو ماهی
نام انگلیسی Goby
نام علمی گونه Mesogobius nonultimus
خانواده gobiidae

گاو ماهی
نام فارسی گاو ماهی
نام انگلیسی Goby
نام علمی گونه Neogobius iljini
خانواده gobiidae

ماهی حوض، کاراس نقره ای، کپورچه
نام فارسی ماهی حوض، کاراس نقره ای، کپورچه
نام انگلیسی Golden fish, silver crucian carp, Prussian carp
نام علمی گونه Carassius auratus
خانواده Cyprinidae

کفال پوزه گرد یا طلایی
نام فارسی کفال پوزه گرد یا طلایی
نام انگلیسی Golden grey mullet
نام علمی گونه Liza aurata
خانواده mugilidae

سگ ماهی جویباری خاردار طلایی
نام فارسی سگ ماهی جویباری خاردار طلایی
نام انگلیسی Golden spined loach
نام علمی گونه Sabanejewia aurata
خانواده gobiidae

مترسک دانه دار
نام فارسی مترسک دانه دار
نام انگلیسی Granular pugolovka
نام علمی گونه Benthophilus granulosus
خانواده gobiidae

کپور علفخوار، آمور
نام فارسی کپور علفخوار، آمور
نام انگلیسی Grass carp or white amur
نام علمی گونه Ctenopharyngodon idella
خانواده Cyprinidae

فیل ماهی
نام فارسی فیل ماهی
نام انگلیسی Great or giant sturgeon
نام علمی گونه Huso huso
خانواده Acipenseridae

گاو ماهی کوتوله هیرکان
نام فارسی گاو ماهی کوتوله هیرکان
نام انگلیسی Hyrcanian dwarf goby
نام علمی گونه Hyrcanogobius bergi
خانواده gobiidae

گاو ماهی ایلجین
نام فارسی گاو ماهی ایلجین
نام انگلیسی Iljin goby
نام علمی گونه Knipowitschia iljini
خانواده gobiidae

اورنج، زرده پر
نام فارسی اورنج، زرده پر
نام انگلیسی Kura barbel
نام علمی گونه Barbus lacerta
خانواده cyprinidae

سگ ماهی جویباری کورا
نام فارسی سگ ماهی جویباری کورا
نام انگلیسی Kura loach
نام علمی گونه Barbatula brandtii
خانواده balitoridae

ماهی مروارید، کولی کورا
نام فارسی ماهی مروارید، کولی کورا
نام انگلیسی Kura or filippi's bleak
نام علمی گونه Alburnus filippi
خانواده cyprinidae

گاو ماهی رود کورا
نام فارسی گاو ماهی رود کورا
نام انگلیسی Kura river goby
نام علمی گونه Neogobius cyrius
خانواده gobiidae

شگ ماهی کورا
نام فارسی شگ ماهی کورا
نام انگلیسی Kura shad
نام علمی گونه Caspialosa curensis
خانواده Clupeidae

لوچ ماهی، رفتگر ماهی
نام فارسی لوچ ماهی، رفتگر ماهی
نام انگلیسی Loach
نام علمی گونه Cobitis satunini
خانواده Cyprinidae

سگ ماهی جویباری
نام فارسی سگ ماهی جویباری
نام انگلیسی Loach
نام علمی گونه Paraobitis rhadinaeus
خانواده balitoridae

گاو ماهی کوتوله دم دراز

نام فارسی گاو ماهی کوتوله دم دراز
نام انگلیسی Longtail dwarf goby
نام علمی گونه Knipowitschia
خانواده gobiidae

گاوماهی بینی لوله ای مرمری، سگ ماهی
نام فارسی گاوماهی بینی لوله ای مرمری، سگ ماهی
نام انگلیسی Marbled or mottled tubnose goby
نام علمی گونه Proterirhinus marmoratus
خانواده gobiidae

ماهی ریز نقره ای
نام فارسی ماهی ریز نقره ای
نام انگلیسی Moderlieschen
نام علمی گونه Leucaspius delineatus
خانواده Cyprinidae

سس ماهی لب کلفت (ماهی سیاه)
نام فارسی سس ماهی لب کلفت (ماهی سیاه)
نام انگلیسی Mursa barbel
نام علمی گونه Barbus mursa
خانواده cyprinidae

مروارید ماهی یا کولی
نام فارسی مروارید ماهی یا کولی
نام انگلیسی North (aspian)n longbarbel gudgeon
نام علمی گونه Romanogobio ciscaucasicus
خانواده Cyprinidae

کپور کفزی سیبیلک بلند شمال قفقاز
نام فارسی کپور کفزی سیبیلک بلند شمال قفقاز
نام انگلیسی North caucasin bleak
نام علمی گونه Alburnus hohenackeri
خانواده cyprinidae

اردک ماهی
نام فارسی اردک ماهی
نام انگلیسی Northern pike
نام علمی گونه Esox lucius
خانواده Esocidae

سیم، سیم شرقی
نام فارسی سیم، سیم شرقی
نام انگلیسی Oriental (Eastern) bream
نام علمی گونه Abramis brama
خانواده cyprinidae

کپور کفزی ایرانی
نام فارسی کپور کفزی ایرانی
نام انگلیسی Persian gudgeon
نام علمی گونه Romanogobio persus
خانواده Cyprinidae

ماهی مروارید یا کولی سفیدرود
نام فارسی ماهی مروارید یا کولی سفیدرود
نام انگلیسی Persian or sefid river bleak
نام علمی گونه Alburnus alburnus
خانواده cyprinidae

تاس ماهی ایران یا قره برون
نام فارسی تاس ماهی ایران یا قره برون
نام انگلیسی Persian sturgeon
نام علمی گونه Acipenser persicus
خانواده Acipenseridae

سوف معمولی
نام فارسی سوف معمولی
نام انگلیسی Pike perch
نام علمی گونه Sander lucioperca
خانواده Percidae

ماهی ازاد گوژپشت، آزادماهی صورتی
نام فارسی ماهی ازاد گوژپشت، آزادماهی صورتی
نام انگلیسی Pink (Humpbacked) salmon
نام علمی گونه Oncorhynchus gorbuscha
خانواده Salmonidae

گاو ماهی مترسک نما
نام فارسی گاو ماهی مترسک نما
نام انگلیسی Pogolovka
نام علمی گونه Benthophilus kessleri
خانواده gobiidae

گاو ماهی مترسک
نام فارسی گاو ماهی مترسک
نام انگلیسی Pugolovka
نام علمی گونه Benthophiloides
خانواده gobiidae

گاو اهی شفاف، گاو ماهی لنکران
نام فارسی گاو اهی شفاف، گاو ماهی لنکران
نام انگلیسی Pugolovka
نام علمی گونه Benthophilus casachicus
خانواده gobiidae

گاو ماهی مترسک
نام فارسی گاو ماهی مترسک
نام انگلیسی Pugolovka
نام علمی گونه Benthophilus ctenolepidus
خانواده gobiidae

گاو ماهی مترسک
نام فارسی گاو ماهی مترسک
نام انگلیسی Pugolovka
نام علمی گونه Benthophilus grimmi
خانواده gobiidae

گاو ماهی مترسک
نام فارسی گاو ماهی مترسک
نام انگلیسی Pugolovka
نام علمی گونه Benthophilus leptocephalus
خانواده gobiidae

گاو ماهی مترسک
نام فارسی گاو ماهی مترسک
نام انگلیسی Pugolovka
نام علمی گونه Benthophilus svetovidovi
خانواده gobiidae

گاو ماهی
نام فارسی گاو ماهی
نام انگلیسی Racer goby
نام علمی گونه Neogobius gymnotrachelus
خانواده gobiidae

قزل آلای رنگین کمان
نام فارسی قزل آلای رنگین کمان
نام انگلیسی Rainbow trout
نام علمی گونه Oncorhynchus mykiss
خانواده Salmonidae

گاو ماهی
نام فارسی گاو ماهی
نام انگلیسی Rattan goby
نام علمی گونه Neogobius (aspia
خانواده gobiidae

شمشیر ماهی
نام فارسی شمشیر ماهی
نام انگلیسی Razor fish, sabre fish,
نام علمی گونه Pelecus cultratus
خانواده Cyprinidae

کفال قرمز
نام فارسی کفال قرمز
نام انگلیسی Red mullet
نام علمی گونه Mullus barbatus barbatus
خانواده Mullidae

منتظر مطالب و تصاویر متنوع بیشتر باشید.
ضمنا اگر شما هم در خصوص موضوع این صفحه ، نظر و مطلب اصلاحی و یا تکمیلی دارید لطفا از ایمیل ایران آکوا info@iranaqua.ir و یا فرم تماس با ما برایمان ارسال فرمایید تا بنام خودتان در ادامه مطالب فوق درج گردد.