سواحل تاسف بار محمود آباد

ساحل ، محمودآباد ، مسافران نوروزی ، زباله

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

سواحل تاسف بار محمود آباد

 

سواحل تاسف بار محمود آباد

 

سواحل تاسف بار محمود آباد
رعایت نکردن دفع زباله از سوی شهروندان و مسافران نوروزی ساحل محمودآباد را به این شکل درآورده است

 

 

منبع : خبرگزاری فرهنگ