ماهی های دریای مازندران - 1

IRANAQUA، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، IRANAQUA

یک‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
Sunday, September 26, 2021

ماهی های دریای مازندران - 1


ماهی های دریای مازندران - 1

 

شگ ماهی کله گرد
 نام فارسی  شگ ماهی کله گرد
 نام انگلیسی Agrakhana shad
 نام علمی گونه Alosa sphaerocephala
 خانواده clupeidae
 

 

 

سگ ماهی جویباری
 نام فارسی کیلکای آنچوی
 نام انگلیسی Anchovy sprat, kilka or tyulka
 نام علمی گونه Clupeonella engrauliformis
 خانواده Cyprinidae
 


 

 

سگ ماهی جویباری
 نام فارسی  سگ ماهی جویباری
 نام انگلیسی Angora loach
 نام علمی گونه Nemacheilus angorae
 خانواده Balitoridae
 

 

 سگ ماهی دریای خزر یا زالون
 نام فارسی سگ ماهی دریای خزر یا زالون
 نام انگلیسی Anzali (astrabad) shad
 نام علمی گونه Alosa caspia
 خانواده clupeidae

 

 

 

 


گاوماهی آسرای ترکمن
گاوماهی آسرای ترکمن
 نام فارسی گاوماهی آسرای ترکمن
 نام انگلیسی Asra pugolovka
 نام علمی گونه Asra turcomanus
 خانواده gobiidae
 

 

 

 

گاوماهی بچه قورباغه ای لنکران
 نام فارسی گاوماهی بچه قورباغه ای لنکران
 نام انگلیسی Azov tadpole goby
 نام علمی گونه Benthophilus magistri
 خانواده gobiidae
 

 

 

 

 
گاوماهی دکمه سر (مترسک)
 نام فارسی  گاوماهی دکمه سر (مترسک)
 نام انگلیسی Baer pugolovka
 نام علمی گونه Benthophilus baeri
 خانواده gobiidae
 

 

 

 

 

کیلکای چشم درشت
 نام فارسی  کیلکای چشم درشت
 نام انگلیسی Bigeye kilka, tyulka or sprat
 نام علمی گونه Clupeonella grimmi
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 

شگ ماهی چشم درشت
 نام فارسی  شگ ماهی چشم درشت
 نام انگلیسی Bigeye shad
 نام علمی گونه Alosa saposchnikowii
 خانواده clupeidae

 

 

 

 

گاوماهی سر بزرگ
 نام فارسی  گاوماهی سر بزرگ
 نام انگلیسی Bighead goby
 نام علمی گونه Neogobius kessleri
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

کپور سرگنده
 نام فارسی  کپور سرگنده
 نام انگلیسی Bighead, painted thick forehead
 نام علمی گونه Aristichthys nobilis
 خانواده cyprinidae

 

 

 

 

ماهی مخرج لوله ای
 نام فارسی  ماهی مخرج لوله ای
 نام انگلیسی Bitterling
 نام علمی گونه Rhodeus amarus
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 

ماهی مخرج لوله ای
 نام فارسی  ماهی مخرج لوله ای
 نام انگلیسی Bitterling
 نام علمی گونه Rhodeus sericeus
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 

شگ ماهی پشت سیاه یا زالون
 نام فارسی  شگ ماهی پشت سیاه یا زالون
 نام انگلیسی Black sea shad
 نام علمی گونه Alosa immaculata
 خانواده clupeidae

 

 

 

 

شکم سیاه، کپور پوزه دار کورا
 نام فارسی  شکم سیاه، کپور پوزه دار کورا
 نام انگلیسی Blackbelly, terek or kura nase
 نام علمی گونه Chondrostoma cyri
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 

ماهی مروارید لب نازک یا کولی
 نام فارسی  ماهی مروارید لب نازک یا کولی
 نام انگلیسی Blackbrow bleak
 نام علمی گونه Acanthalburnus microlepis
 خانواده cyprinidae

 

 

 

 
قزل آلای قهوه ای، جویباری
 نام فارسی  قزل آلای قهوه ای، جویباری
 نام انگلیسی Brook or river or brown trout, Caspian salmon
 نام علمی گونه Salmo trutta caspius
 خانواده Salmonidae
 

 

 

 

 
قزل آلای خال قرمز
 نام فارسی  قزل آلای خال قرمز
 نام انگلیسی Brook or river salmon
 نام علمی گونه Salmo trutta fario
 خانواده Salmonidae

 

 

 

 

سس ماهی بزرگ سر، اورنج یا زرده پر
 نام فارسی  سس ماهی بزرگ سر، اورنج یا زرده پر
 نام انگلیسی Bulatmai or Turkestan barbel
 نام علمی گونه Barbus capito
 خانواده cyprinidae

 

 

 

نالیم (باربوت)
 نام فارسی  نالیم (باربوت)
 نام انگلیسی Burbots, hakes
 نام علمی گونه Lota lota
 خانواده Lotidae

 

 

 

 

سس ماهی دریای خزر، اورنج یا زرده پر
 نام فارسی  سس ماهی دریای خزر، اورنج یا زرده پر
 نام انگلیسی Caspian (Aral) barbell
 نام علمی گونه Barbus brachycephalus
 خانواده cyprinidae

 

 

 

 

شگ ماهی مهاجر خزر
 نام فارسی  شگ ماهی مهاجر خزر
 نام انگلیسی Caspian anadromous
 نام علمی گونه Alosa kessleri
 خانواده clupeidae

 

 

 

 

گاو ماهی سرگنده خزر
 نام فارسی  گاو ماهی سرگنده خزر
 نام انگلیسی Caspian aspian goby
 نام علمی گونه Neogobius gorlap
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

نی ماهیان مخطط دریای خزر
 نام فارسی  نی ماهیان مخطط دریای خزر
 نام انگلیسی Caspian black-striped pipefish
 نام علمی گونه Syngnathus abaster
 خانواده Syngnathidae

 

 

 

 

گاو ماهی کوچک خزر
 نام فارسی  گاو ماهی کوچک خزر
 نام انگلیسی Caspian goby
 نام علمی گونه Caspiosoma caspium
 خانواده Gobiidae

 

 

 

 

گاو ماهی دریای خزر
 نام فارسی  گاو ماهی دریای خزر
 نام انگلیسی Caspian goby
 نام علمی گونه Neogobius caspius
 خانواده gobiidae

 

ماهی آزاد ولگا
 نام فارسی  ماهی آزاد ولگا
 نام انگلیسی Caspian inconnu (white salmon)
 نام علمی گونه Stenodus leucichthys
 خانواده Salmonidae

 

 

 

 

دهان گرد دریای خزر
 نام فارسی  دهان گرد دریای خزر
 نام انگلیسی Caspian lamprey
 نام علمی گونه Caspiomyzon wagneri
 خانواده peteromyzontidae

 

 

 

 
شگ ماهی(پوزانک) براشنی کووی
 نام فارسی  شگ ماهی(پوزانک) براشنی کووی
 نام انگلیسی Caspian marine shad
 نام علمی گونه Alosa braschnikowi
 خانواده clupeidae

 

 

 

 

نژاد کلمه گرگان(ترکمنستان)، نژاد کلمه کورا (انزلی)
 نام فارسی  نژاد کلمه گرگان(ترکمنستان)، نژاد کلمه کورا (انزلی)
 نام انگلیسی Caspian roach (vobla)
 نام علمی گونه Rutilus rutilus caspius
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 

گاوماهی گرد دریای خزر یا دهان سیاه
 نام فارسی  گاوماهی گرد دریای خزر یا دهان سیاه
 نام انگلیسی Caspian round goby
 نام علمی گونه Neogobius melanostomus
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

گاو ماهی شنی دریای خزر
 نام فارسی  گاو ماهی شنی دریای خزر
 نام انگلیسی Caspian sand goby
 نام علمی گونه Neogobius fluviatilis
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

کاس کولی، شاه کولی، شاه ماهی یا سفید کولی
 نام فارسی  کاس کولی، شاه کولی، شاه ماهی یا سفید کولی
 نام انگلیسی Caspian shemaya or Danube blead
 نام علمی گونه Alburnus chalcoides
 خانواده cyprinidae
 

 

 

 

 

پهلو نقره ای ماهی خزر
 نام فارسی  پهلو نقره ای ماهی خزر
 نام انگلیسی Caspian silver side (sand smelt)
 نام علمی گونه Atherina boyeri
 خانواده atherinidae

 

 

 

 

رفتگر ماهی دریای خزر
 نام فارسی  شرفتگر ماهی دریای خزر
 نام انگلیسی Caspian spiny loach
 نام علمی گونه Sabanejewia caspia
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

گاو ماهی بچه قورباغه ای اختری خزر
 نام فارسی  گاو ماهی بچه قورباغه ای اختری خزر
 نام انگلیسی Caspian stellar tadepole goby
 نام علمی گونه Benthophilus leobergius
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

گاو ماهی بچه قورباغه ای یا مترسک سرگنده
 نام فارسی  گاو ماهی بچه قورباغه ای یا مترسک سرگنده
 نام انگلیسی Caspian tadpole goby
 نام علمی گونه Benthophilus macrocephalus
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

سیاه کولی، کولی
 نام فارسی  سیاه کولی، کولی
 نام انگلیسی Caspian white- eye vimba
 نام علمی گونه Vimba vimba persa
 خانواده cyprinidae

 

 

 

 

گاو ماهی کوتوله قفقاز
 نام فارسی  گاو ماهی کوتوله قفقاز
 نام انگلیسی Caucasian spiny loach
 نام علمی گونه Sabanejewia caucasica
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

ماهی سفید رودخانه (کولی)، سرمخروطیها
 نام فارسی ماهی سفید رودخانه (کولی)، سرمخروطیها
 نام انگلیسی Caucasin dwarf goby
 نام علمی گونه Knipowitschia caucasica
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

سگ ماهی جویباری خاردار قفقازی
 نام فارسی  سگ ماهی جویباری خاردار قفقازی
 نام انگلیسی Causian or European chub
 نام علمی گونه Squalis cephalus
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

ماهی آزاد چام یا شرق دور
 نام فارسی  ماهی آزاد چام یا شرق دور
 نام انگلیسی Chum salmon
 نام علمی گونه Oncorhynchus keta
 خانواده Salmonidae

 

 

 

 

ماهی آزاد اقیانوس آرام،ماهی ازاد نقره ای
 نام فارسی  ماهی آزاد اقیانوس آرام،ماهی ازاد نقره ای
 نام انگلیسی Coho (silver) salmon
 نام علمی گونه Oncorhynchus kisutch
 خانواده Salmonidae

 

  

 

کیلکای معمولی
 نام فارسی کیلکای معمولی
 نام انگلیسی Common Caspian kilka, tyulka or sprat
 نام علمی گونه Clupeonella cultriventris
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

کفال خاکستری
 نام فارسی  کفال خاکستری
 نام انگلیسی Common grey mullet
 نام علمی گونه Mugil cephalus
 خانواده Mugilidae

 

 

   

تیزه کولی (شکم تیز)
 نام فارسی  تیزه کولی (شکم تیز)
 نام انگلیسی Common sawbelly (Sharpbell) or knife
 نام علمی گونه Hemiculter leucisculus
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 
کپور معمولی، آئینه ای یا چرمی
 نام فارسی  کپور معمولی، آئینه ای یا چرمی
 نام انگلیسی Common, mirror or leather carp
 نام علمی گونه Cyprinus carpio
 خانواده Cyprinidae

  

 

کپور کاراس
 نام فارسی  کپور کاراس
 نام انگلیسی Crucian carp
 نام علمی گونه Carassius carassius
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 

گاو ماهی عمق زی
 نام فارسی  گاو ماهی عمق زی
 نام انگلیسی Deepwater goby
 نام علمی گونه Neogobius bathybius
 خانواده gobiidae

 

  

 

گاوماهی پوزه دار، مترسک اورنی ترنگ
 نام فارسی  گاوماهی پوزه دار، مترسک اورنی ترنگ
 نام انگلیسی Dockbill pugolovka
 نام علمی گونه Anatirostrum profundorum
 خانواده gobiidae

 

 

 

سگ ماهی جویباری تاجدار شرقی
 نام فارسی  سگ ماهی جویباری تاجدار شرقی
 نام انگلیسی Eastern crested loach
 نام علمی گونه Nemacheilus longicaudus
 خانواده gobiidae

 

 

 
گامبوزیا
 نام فارسی گامبوزیا
 نام انگلیسی Eastern mosquitofish
 نام علمی گونه Gambusia holbrooki
 خانواده Poeciliidae

  

آنچوی اروپایی
 نام فارسی  آنچوی اروپایی
 نام انگلیسی European anchovy
 نام علمی گونه Engraulis encrasicolus
 خانواده Engraulidae

 

 

 
 
مارماهی حقیقی
 نام فارسی  مارماهی حقیقی
 نام انگلیسی European eel fish
 نام علمی گونه Anguilla anguilla
 خانواده anguillidae

 

 

  
اسبله معمولی یا گربه ماهی اروپایی
 نام فارسی اسبله معمولی یا گربه ماهی اروپایی
 نام انگلیسی European or Danube catfish (sheat fish)
 نام علمی گونه Silurus glanis
 خانواده Siluridae

 

 

  
سوف حاجی طرخان
 نام فارسی  سوف حاجی طرخان
 نام انگلیسی Freshwater perch
 نام علمی گونه Perca fluviatillis
 خانواده Percidae

 

 

 

 
 
گاو ماهی روزخانه ای قفقاز
 نام فارسی  گاو ماهی روزخانه ای قفقاز
 نام انگلیسی Ginger or (aspian) n goby
 نام علمی گونه Neogobius constructor
 خانواده gobiidae

 

 

 

 
گاو ماهی
 نام فارسی گاو ماهی
 نام انگلیسی goby
 نام علمی گونه Mesogobius nigronotatus
 خانواده gobiidae

 

 

 
 
گاو ماهی
 نام فارسی  گاو ماهی
 نام انگلیسی Goby
 نام علمی گونه Mesogobius nonultimus
 خانواده gobiidae

 

 

 
 
گاو ماهی
 نام فارسی  گاو ماهی
 نام انگلیسی Goby
 نام علمی گونه Neogobius iljini
 خانواده gobiidae

 

 

  
ماهی حوض، کاراس نقره ای، کپورچه
 نام فارسی  ماهی حوض، کاراس نقره ای، کپورچه
 نام انگلیسی Golden fish, silver crucian carp, Prussian carp
 نام علمی گونه Carassius auratus
 خانواده Cyprinidae

 

 

 
کفال پوزه گرد یا طلایی
 نام فارسی  کفال پوزه گرد یا طلایی
 نام انگلیسی Golden grey mullet
 نام علمی گونه Liza aurata
 خانواده mugilidae

 

 

 

سگ ماهی جویباری خاردار طلایی
 نام فارسی  سگ ماهی جویباری خاردار طلایی
 نام انگلیسی Golden spined loach
 نام علمی گونه Sabanejewia aurata
 خانواده gobiidae

 

 

 

 
مترسک دانه دار
 نام فارسی  مترسک دانه دار
 نام انگلیسی Granular pugolovka
 نام علمی گونه Benthophilus granulosus
 خانواده gobiidae

 

 

 


کپور علفخوار، آمور
 نام فارسی کپور علفخوار، آمور
 نام انگلیسی Grass carp or white amur
 نام علمی گونه Ctenopharyngodon idella
 خانواده Cyprinidae

 

 

 


فیل ماهی
 نام فارسی  فیل ماهی
 نام انگلیسی Great or giant sturgeon
 نام علمی گونه Huso huso
 خانواده Acipenseridae

 

 

 

 

گاو ماهی کوتوله هیرکان
 نام فارسی  گاو ماهی کوتوله هیرکان
 نام انگلیسی Hyrcanian dwarf goby
 نام علمی گونه Hyrcanogobius bergi
 خانواده gobiidae

   

 

 

گاو ماهی ایلجین
 نام فارسی  گاو ماهی ایلجین
 نام انگلیسی Iljin goby
 نام علمی گونه Knipowitschia iljini
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

اورنج، زرده پر
 نام فارسی  اورنج، زرده پر
 نام انگلیسی Kura barbel
 نام علمی گونه Barbus lacerta
 خانواده cyprinidae

 

 

 

 


سگ ماهی جویباری کورا
 نام فارسی  سگ ماهی جویباری کورا
 نام انگلیسی Kura loach
 نام علمی گونه Barbatula brandtii
 خانواده balitoridae

 

 

 

 
ماهی مروارید، کولی کورا
 نام فارسی  ماهی مروارید، کولی کورا
 نام انگلیسی Kura or filippi's bleak
 نام علمی گونه Alburnus filippi
 خانواده cyprinidae

 

 

 

 

گاو ماهی رود کورا
 نام فارسی  گاو ماهی رود کورا
 نام انگلیسی Kura river goby
 نام علمی گونه Neogobius cyrius
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

شگ ماهی کورا
 نام فارسی  شگ ماهی کورا
 نام انگلیسی Kura shad
 نام علمی گونه Caspialosa curensis
 خانواده Clupeidae

 

 

 

 

لوچ ماهی، رفتگر ماهی
 نام فارسی لوچ ماهی، رفتگر ماهی
 نام انگلیسی Loach
 نام علمی گونه Cobitis satunini
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 

سگ ماهی جویباری
 نام فارسی  سگ ماهی جویباری
 نام انگلیسی Loach
 نام علمی گونه Paraobitis rhadinaeus
 خانواده balitoridae

  

 

 

گاو ماهی کوتوله دم دراز
 نام فارسی  گاو ماهی کوتوله دم دراز
 نام انگلیسی Longtail dwarf goby
 نام علمی گونه Knipowitschia
 خانواده gobiidae

 

 

 

   
گاوماهی بینی لوله ای مرمری، سگ ماهی
 نام فارسی  گاوماهی بینی لوله ای مرمری، سگ ماهی
 نام انگلیسی Marbled or mottled tubnose goby
 نام علمی گونه Proterirhinus marmoratus
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

ماهی ریز نقره ای
 نام فارسی ماهی ریز نقره ای
 نام انگلیسی Moderlieschen
 نام علمی گونه Leucaspius delineatus
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

 

سس ماهی لب کلفت (ماهی سیاه)
 نام فارسی  سس ماهی لب کلفت (ماهی سیاه)
 نام انگلیسی Mursa barbel
 نام علمی گونه Barbus mursa
 خانواده cyprinidae

 

 

  

   
مروارید ماهی یا کولی
 نام فارسی  مروارید ماهی یا کولی
 نام انگلیسی North (aspian)n longbarbel gudgeon
 نام علمی گونه Romanogobio ciscaucasicus
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

   
کپور کفزی سیبیلک بلند شمال قفقاز
 نام فارسی  کپور کفزی سیبیلک بلند شمال قفقاز
 نام انگلیسی North caucasin bleak
 نام علمی گونه Alburnus hohenackeri
 خانواده cyprinidae

 

 

 

 

اردک ماهی
 نام فارسی  اردک ماهی
 نام انگلیسی Northern pike
 نام علمی گونه Esox lucius
 خانواده Esocidae

 

 

 

 

سیم، سیم شرقی
 نام فارسی  سیم، سیم شرقی
 نام انگلیسی Oriental (Eastern) bream
 نام علمی گونه Abramis brama
 خانواده cyprinidae

 

 

 

 


کپور کفزی ایرانی
 نام فارسی کپور کفزی ایرانی
 نام انگلیسی Persian gudgeon
 نام علمی گونه Romanogobio persus
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

   
ماهی مروارید یا کولی سفیدرود
 نام فارسی  ماهی مروارید یا کولی سفیدرود
 نام انگلیسی Persian or sefid river bleak
 نام علمی گونه Alburnus alburnus
 خانواده cyprinidae

 

 

 

 

تاس ماهی ایران یا قره برون
 نام فارسی  تاس ماهی ایران یا قره برون
 نام انگلیسی Persian sturgeon
 نام علمی گونه Acipenser persicus
 خانواده Acipenseridae

 

  

   

 

سوف معمولی
 نام فارسی  سوف معمولی
 نام انگلیسی Pike perch
 نام علمی گونه Sander lucioperca
 خانواده Percidae

 

 

   

 

ماهی ازاد گوژپشت، آزادماهی صورتی
 نام فارسی  ماهی ازاد گوژپشت،  آزادماهی صورتی
 نام انگلیسی Pink (Humpbacked) salmon
 نام علمی گونه Oncorhynchus gorbuscha
 خانواده Salmonidae

 

  

   

 

گاو ماهی مترسک نما
 نام فارسی  گاو ماهی مترسک نما
 نام انگلیسی Pogolovka
 نام علمی گونه Benthophilus kessleri
 خانواده gobiidae

 

  

 

 

گاو ماهی مترسک
 نام فارسی  گاو ماهی مترسک
 نام انگلیسی Pugolovka
 نام علمی گونه Benthophiloides
 خانواده gobiidae

 

 


 

گاو اهی شفاف، گاو ماهی لنکران
 نام فارسی  گاو اهی شفاف، گاو ماهی لنکران
 نام انگلیسی Pugolovka
 نام علمی گونه Benthophilus casachicus
 خانواده gobiidae

 

  

   

 

گاو ماهی مترسک
 نام فارسی  گاو ماهی مترسک
 نام انگلیسی Pugolovka
 نام علمی گونه Benthophilus ctenolepidus
 خانواده gobiidae

 

  

 

 

گاو ماهی مترسک
 نام فارسی  گاو ماهی مترسک
 نام انگلیسی Pugolovka
 نام علمی گونه Benthophilus grimmi
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

گاو ماهی مترسک
 نام فارسی  گاو ماهی مترسک
 نام انگلیسی Pugolovka
 نام علمی گونه Benthophilus leptocephalus
 خانواده gobiidae

 

  

   

 

گاو ماهی مترسک
 نام فارسی  گاو ماهی مترسک
 نام انگلیسی Pugolovka
 نام علمی گونه Benthophilus svetovidovi
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

گاو ماهی
 نام فارسی  گاو ماهی
 نام انگلیسی Racer goby
 نام علمی گونه Neogobius gymnotrachelus
 خانواده gobiidae

 

 

 

 

قزل آلای رنگین کمان
 نام فارسی  قزل آلای رنگین کمان
 نام انگلیسی Rainbow trout
 نام علمی گونه Oncorhynchus mykiss
 خانواده Salmonidae

 

 

 

 

گاو ماهی
 نام فارسی گاو ماهی
 نام انگلیسی Rattan goby
 نام علمی گونه Neogobius (aspia
 خانواده gobiidae

 

 

 

شمشیر ماهی
 نام فارسی شمشیر ماهی
 نام انگلیسی Razor fish, sabre fish,
 نام علمی گونه Pelecus cultratus
 خانواده Cyprinidae

 

 

 

   
کفال قرمز
 نام فارسی  کفال قرمز
 نام انگلیسی Red mullet
 نام علمی گونه Mullus barbatus barbatus
 خانواده Mullidae