مطالعه آلودگيهاي انگلي در ماهيان پرورشي آكواريومي

نرسی نصیرآبادی *(بیولوژیست، محقق ومتخصص محیط زیست ایران)

نرسی نصیرآبادی *(بیولوژیست، محقق ومتخصص محیط زیست ایران)

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۸۰ بازدید

مطالعه آلودگيهاي انگلي در ماهيان پرورشي آكواريومي

عنوان مقاله: مطالعه آلودگیهای انگلی در ماهیان پرورشی آکواریومی اهواز
ارائه دهنده: نرسی نصیرآبادی *(بیولوژیست، محقق ومتخصص محیط زیست ایران)

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده پزشکی- گروه میکروب شناسی

مقدمه :
پرورش ماهیان زینتی دارای دو جنبه داردکه یکی جنبه علمی و جنبه دیگر آن در صنعت و تجارت است. در تجارت ماهیان آکواریومی نژاد برتربه نام ماهی کپوراز ایران شروع و به سایر نقاط جهان صادر شده است که به همین دلیل اهمیت اقتصادی این آبزیان عوامل مختلفی که بهداشت و سلامتی آنها را به خطر اندازد مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفنه است.حمل نقل انواع ماهیان آکواریومی در بازار های محتلف از جمله خرده فروشیها تا کلی ها به دلیل استرس مسافتها ویا عدم شرایط زیست محیطی جدید ویا نامناسب آن ، گاهی با تلفات شدیدی روبرو میشوندکه در بسیاری از موارد باعث ورود آلودگیهای تازه به محیط زیست منطقه جغرافیایی میگردد.لذا برای جلوگیری از این موارد باید عوامل آسیب پذیری آنها شناسایی گرددو راههای پیشگیری و کنترل آنها تعریف شود.

هدف از بررسی حاضر مطالعه آلودگیهای انگلی ماهیان آکواریومی عرضه درخرده فروشیها وکلی ها در شهر اهواز می باشد.

مواد و روش کار:
در تحقیق حاضر1008 قطعه ماهی آکواریومی از 6 تنوع گونه ای مختلف که شامل:

تایگر 119 قطعه (Barbus tetrazona) ، فایتر 170 قطعه (Betta spendens) ، گلد فیش 101 قطعه (Carassius auratus) ، بلک وید 201 قطعه (Gymnocorymbus ternetzi) ، و گوپی ماهی (Poecilia reticulate) تحت بررسی قرار گرفت.

این تعداد ماهی از کلی (421 قطعه)، خانگی(296 قطعه)،توزیعی یعنی خرده فروشیها(247 قطعه)، بدون در نظر گرفتن ماه شمسی ، اندازه ووضعیت ظاهری ماهی انجام گردید. جهت بررسی آلودگی انگلی در هر قطعه ماهی از پوست،آبشش،باله ها،خون،دستگاه گوارش،کبد،کلیه،محوطه شکمی،کیسه شنا،مورد آزمایش قرار گرفت. از پوست ،باله هاو آبشش (بعد از برداشت سرپوش های آبشش ماهی) گسترش مرطوب تهیه گردید و سپس تحت بررسی میکروسکوپی قرار گرفت.کمانهای آبشش نیز بعد از جداسازی آزمایش شد.دستگاه گوارش ماهی به همراه سایر اندامها ی داخلی از بدن خارج شدند که با توجه به ظرافت و کوچکی ابتدا روی لام باز شده و توسط لوپ از نظر آلودگی انگلی بررسی گردیدوسپس باتهیه گسترش فشاری انگلها جدا می شدند. خون با تهیه گسترش نازک و رنگ آمیزی گیسما بررسی گردید. شدت آلودگیها در انگلهای پر یاخته ای با شمارش تعداد آنها در هر میدان دید میکروسکوپی صورت می گرفت یعنی در هرصحنه دید میکروسکوپی با بزرگنمایی 100برابر10 ،20،50 و بیشتر از 50 تک یاخته مشاهد میگردید ،شدت آلودگیی به ترتیب به صورت +،++،+++،++++ نشان داده می شد. جته بررسی آلودگی به انواع بندپایان از پوست،باله ها و آبشش با چشم غیر مسلح ،بزرگنمایی دستی یا لوپ تحت آزمایش قرار می گرفت ودرصورت مشاهده آلودگی برای فیکس انگل از الکل گرم 70 درجه استفاده می شد.

نتایج:
در بررسی انگلی ماهیان تایگر یک گونه مونوژن، هفت گونه تک یاخته ویک گونه بندپا مشاهده گردید(نتایج در جدول 1 نشان داده شده است). در بین انگلهای جدا شده از گونه ماهی تایگر شایعترین انگل میکسوسپوریدیا و بعد از آن به ترتیب Trichodina sp.و Dactylogyrus vastatorمشاهده شداما بابررسیهای دقیق تر Ichthyophthirius multifillis به شکل بیضی ، مژه دار مشاهده میگردد. در بررسی انگلی ماهیان فایتر یک گونه مونوژن ،شش گونه تک یاخته و یک گونه بندپا مشاهده گردی. شایعترین انگلها به ترتیب Dactylogyrus vastator و Chilodonella sp. و Myxosporidia sp. بود. در بررسی انگلی ماهیان گلدفیش پوست آنها بیشترین آلودگی مشخص گردید. شایعترین انگل به ترتیب Trichodina sp. وLernaea cyprinices مشاهده گردید. در بررسی انگلی ماهیان سورم (Cichlosoma severum) بیشتر شدت آلودگی مربوط به تک یاخته Ichthyophthirius در پوست مشاهده گردید.در بررسی انگلی ماهیان بلک ویدو (Gymnocorymbus ternetzi) فقط یک گونه انگل به نام Argulus foliaceous ازباله آن جدا گردید.دربررسی انگلی ماهیان گوپی هشت گونه انگل که به ترتیب Dactylogyrus vastator ، Chilodonella sp. ،Ichthyophthirius multifillis، Myxosporidia sp. ، Trichodina sp. ، Ichthyobodo necator ، Microsporidium sp. در پوست وباله مشاهده گردید. http://www.ardalan.id.ir/forum/about2155.html

دیدگاه خود را بیان کنید