ماهی های دریای مازندران - 2

iranaqua، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، iranaqua

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

ماهی های دریای مازندران - 2

سوف سر بزرگ باله قرمز

نام فارسی سوف سر بزرگ باله قرمز
نام انگلیسی Redfin derter, ruffe
نام علمی گونه Gymnocephalus cernuus
خانواده Percidae

ماش ماهی

نام فارسی ماش ماهی
نام انگلیسی Redlip pr south Caspian asp
نام علمی گونه Aspius aspius
خانواده cyprinidae

ماهی خیاطه، کولی یا لپک

نام فارسی ماهی خیاطه، کولی یا لپک
نام انگلیسی Riffle minnow, bleaks or spirlin
نام علمی گونه Alburnoides bipunctatus
خانواده cyprinidae

سرخ باله (سرخ پر)

نام فارسی سرخ باله (سرخ پر)
نام انگلیسی Rudd, red fin or pearl roach
نام علمی گونه Scardinius erthrophthalmus
خانواده Cyprinidae

تاس ماهی روس یا چالباش

نام فارسی تاس ماهی روس یا چالباش
نام انگلیسی Russian sturgeon
نام علمی گونه Acipenser gueldenstaedti
خانواده acipenseridae

سوف دریایی

نام فارسی سوف دریایی
نام انگلیسی Sea pike or estuarine perch (zander)
نام علمی گونه Sander marinus
خانواده Percidae

سگ ماهی جویباری سفیدرود

نام فارسی سگ ماهی جویباری سفیدرود
نام انگلیسی Sefidrud loach
نام علمی گونه Barbatula bergiana
خانواده balitoridae

سیاه ماهی (گل خور)

نام فارسی سیاه ماهی (گل خور)
نام انگلیسی Seven khramulya
نام علمی گونه Capoeta capoeta
خانواده Cyprinidae

کفال پوزه باریک

نام فارسی کفال پوزه باریک
نام انگلیسی Sharpnose grey mullet
نام علمی گونه Liza saliens
خانواده mugilidae

شیپ، شکم برهنه یا تاسماهی خاردار

نام فارسی شیپ، شکم برهنه یا تاسماهی خاردار
نام انگلیسی Ship or spiny sturgeon
نام علمی گونه Acipenser nudiventrus
خانواده acipenseridae

کلمه شیروان

نام فارسی کلمه شیروان
نام انگلیسی Shirvan roachling
نام علمی گونه Rutilus atropatenus
خانواده Cyprinidae

مترسک پوزه کوتاه

نام فارسی مترسک پوزه کوتاه
نام انگلیسی Short- snout pugolovka
نام علمی گونه Benthophilus leptothynchus
خانواده gobiidae

فیتو فاگ

نام فارسی فیتو فاگ
نام انگلیسی Silver (white thick forehead) carp
نام علمی گونه Hypophthalmichthys molitrix
خانواده Cyprinidae

گاوماهی بچه قورباغه ای خار کوچک

نام فارسی گاوماهی بچه قورباغه ای خار کوچک
نام انگلیسی Smallspine tadepole goby
نام علمی گونه Benthophilus mahmudbejovi
خانواده gobiidae

ماهی سفید دریای خزر

نام فارسی ماهی سفید دریای خزر
نام انگلیسی Southern (aspian kutum
نام علمی گونه Rutilus frisii kutum
خانواده Cyprinidae

ماهی نه خاره

نام فارسی ماهی نه خاره
نام انگلیسی Southern nine spine stickleback
نام علمی گونه Pungitius platygaster
خانواده Gasterosteidae

مترسک خاردار

نام فارسی مترسک خاردار
نام انگلیسی Spiny pugolovka
نام علمی گونه Benthophilus spinosus
خانواده gobiidae

دراکول، اوزون برون یا تاسماهی ستاره ای

نام فارسی دراکول، اوزون برون یا تاسماهی ستاره ای
نام انگلیسی Star (stellate) sturgeon
نام علمی گونه Acipenser stellatus
خانواده Acipenseridae

مترسک ستاره ای

نام فارسی مترسک ستاره ای
نام انگلیسی Starlet sturgeon
نام علمی گونه Acipenser ruthenus
خانواده Acipenseridae

تاس ماهی رودخانه ای خزر یا استرلیاد

نام فارسی تاس ماهی رودخانه ای خزر یا استرلیاد
نام انگلیسی Stellate tadpole goby
نام علمی گونه Benthophilus stellatus
خانواده gobiidae

آمورچه

نام فارسی آمورچه
نام انگلیسی Stone moroko, topmouth gudgeon or minnow
نام علمی گونه Pseudorasbora parva
خانواده Cyprinidae

گرگ ماهی دریایی مخطط

نام فارسی گرگ ماهی دریایی مخطط
نام انگلیسی Striped sea bass
نام علمی گونه Morone saxatilis
خانواده Moronidae

گاو ماهی سیرمن

نام فارسی گاو ماهی سیرمن
نام انگلیسی Syrman goby
نام علمی گونه
خانواده

لای ماهی (نازی، تیل خس)

نام فارسی لای ماهی (نازی، تیل خس)
نام انگلیسی Tench, green tench
نام علمی گونه Tinca tinca
خانواده cyprinidae

سس ماهی (ماهی ریش دار) ترک

نام فارسی سس ماهی (ماهی ریش دار) ترک
نام انگلیسی Terek barbel
نام علمی گونه Barbus ciscaucasicus
خانواده cyprinidae

کپور پوزه دار ترک

نام فارسی کپور پوزه دار ترک
نام انگلیسی Terek nase
نام علمی گونه Chondrostoma oxyrhynchum
خانواده Cyprinidae

سه خاره

نام فارسی سه خاره
نام انگلیسی Three spine stickleback
نام علمی گونه Gasterosteus aculeatus
خانواده Hasterosteidae

گاو ماهی وزغی

نام فارسی گاو ماهی وزغی
نام انگلیسی Toad goby
نام علمی گونه Mesogobius batrachocephalus
خانواده gobiidae

سیم نما، سیم پرک

نام فارسی سیم نما، سیم پرک
نام انگلیسی Transcaucasin, silver of flat bream
نام علمی گونه Blicca bjoerkna
خانواده Cyprinidae

گاو ماهی بینی لوله ای

نام فارسی گاو ماهی بینی لوله ای
نام انگلیسی Tubenose goby
نام علمی گونه Proterorhinus semipellucidus
خانواده gobiidae

پسکار معمولی(قفقاز)

نام فارسی پسکار معمولی(قفقاز)
نام انگلیسی Turkestan gudgeon
نام علمی گونه Gobio gobio
خانواده Cyprinidae

سگ ماهی جویباری تاجدار ترکمنستان

نام فارسی سگ ماهی جویباری تاجدار ترکمنستان
نام انگلیسی Turkmenian crested loach
نام علمی گونه Schistura cristata
خانواده Balitoridae

لوچ ماهی خاردار، ماهی هوا شناس

نام فارسی لوچ ماهی خاردار، ماهی هوا شناس
نام انگلیسی Weather fish, spined loach
نام علمی گونه Cobitis taenia
خانواده Cyprinidae

سگ ماهی جویباری تاجدار غربی

نام فارسی سگ ماهی جویباری تاجدار غربی
نام انگلیسی Western crested loach
نام علمی گونه Paracobitis malapterura
خانواده balitoridae

گامبوزیای می سی سی پی

نام فارسی گامبوزیای می سی سی پی
نام انگلیسی Western mosquitofish
نام علمی گونه Gambusia affinis
خانواده Poeciliidae

سیم چشم سفید، ماهی سیم کند پوزه

نام فارسی سیم چشم سفید، ماهی سیم کند پوزه
نام انگلیسی White- eye bream
نام علمی گونه Abramis sapa
خانواده cyprinidae