بیماریهای میگو سخت پوستان

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لارو کشتی لنج قایق دکتر مهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزر استخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارAqua Fisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian gulf

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

بیماریهای سخت پوستان

بیماریهای ویروسی

لكه سفيد

يك بيماري ويروسي ميگوهاي پنائيده است كه توسط يك ويروس دو رشته اي DNA دار از جنس Whispovirus ايجاد مي شود كه مشخصه آن تلفات شديد همراه با ظاهر شد، لكه سفيد در كوتيكول ميگو مي باشد و از علائم ديگر اين بيماري بي اشتهائي، قرمزشدن ، جمع شدن ميگوهاي بيمار و در حال مرگ در حاشيه استخرها مي باشد .اين ويروس علاوه بر بافت پوشش كوتيكول در تمام سطح بدن به بافت هاي مختلفي از جمله بافت هاي عصبي، ماهيچه اي، لنفاوي و خوني حمله مي كند و همچنين باعث آسيب به آبش، هپاتوپانكراس و قلب مي شود .

تورا

يك بيماري مهلك مخصوصاً در ميگوي ليتوپنئوس وانامي (ميزبان اختصاصي) مي باشد عامل بيماري تورا يك ويروس تك رشته اي RNA دار از جنس Cripavirus و غير كپسوله مي باشد .از علائم اين بيماري تغيير رنگ ميگو به قسمت قرمز كه اين تغيير رنگ در يوروپودها و پلئوپودها بسيار واضح تر است .به همين دليل است كه به اين بيماري دم قرمز نيز گفته مي شود .كانونهاي نكروزه در سطح بدن،پوسته ميگوي مبتلا نرم وروده خالي از غذا مي باشد، جمع شدن ميگوهاي در حال مرگ در گوشه استخر، بروز لكه هاي سياه مدور در كوتيكول ميگو، از علائم ديگراين بيماري مي باشد .اين ويروس در ميگوي آب شيرين (ماكروبراكيوم روزنبرگي) وميگوي مونودون نيز ايجاد بيماري نموده و با تلفات زيادي همراه است .در كشورهاي آمريكا، آفريقاي جنوبي و مركزي ، تايوان و تايلند اين بيماري گزارش شده است.

* كله زرد

* يك بيماري ويروسي حاد ميگوهاي خانواده پنائيده است كه بامرگ و مير شديد و ناگهاني همراه است . عامل اين بيماري يك ويروس تك رشته اي RNA دار مي باشد .

* جنس OKavirus كه ميزبان اختصاصي آن P.monodon مي باشد از علائم بيماري تورم آبشش و زردي قسمت سر (سفالوتوراكس) ودرمواقعي تمام بدن زرد مي شود .يكي از بافت هاي هدف ويروس آبشش مي باشد كه به منظور آزمايش PCR نمونه برداري مي شود از كشورهايي كه اين بيماري در آنجا ديده شده است مي توان به آمريكا، استراليا، تايوان، تايلند، مالزي و اندونزي نام برد .

نكروز عفوني عضلات-IMN

اين بيماري اخيرا در ميگوي سفيد غربي (L.vannamei) درشمال برزيل در سال 2004 شناسايي شده است. اين يك بيماري خطرناك و تلفات گير در فيزيكي همراه مي باشد (شوري، تغييرات دما وكيفيت پايين غذا) در فرم حاد بيماري تلفات بالا درحدود 60 درصد و در حالت مزمن با تلفات پايين تري بروز مي نمايد. در ميگوهاي آلوده مناطق نكروزه سفيد رنگ در عضلات آنها مشاهده مي شود بخصوص دربندهاي شكمي وناحيه دم .اندازه ويروس 40نانومتر مي باشد و بصورت ويروس چند وجهي بوده و از ميگوهايي كه بطور طبيعي آلوده شده اند جدا گرديده است .عامل اين بيماري ويروس RNA دار دو رشته اي ازخانواده Totiviridae وجنس Myonecvirus مي باشد .روشRT-PCR براي تشخيص بيماري كاربرد دارد. براي اين بيماري درماني وجود ندارد و رعايت اصول بهداشتي به منظور كنترل و پيشگيري از بيماري موثر مي باشد .

Infection Hypoderma and Hematopoietic Necrosis

يكي از بيماري هاي ويروسي مهم ميگوهاي پرورشي بوده كه منشاء آن از آمريكا مي باشد .اين بيماري توسط نوعي ويروسDNA دار تك رشته از خانواده پاراويروس ها ايجاد مي شود. تلفات شديدي كه تا 90% در ميگو هاي گونهStylirostrist ايجاد كرده است .اين بيماري در ميگوهاي P.vannamei ايجاد فرم مزمن مي كند كه به آن سندرم بدشكلي در P.vannamei مي گويند .بيماري بصورت عمودي و افقي قابل انتقال مي باشد علائم بيماري اختصاصي نيست و در ميگوهاي جوان مبتلا اشتهاء به غذا قطع شده و ميگو به سطح آب امده و مي چرخد و دوباره به كف ميرود درميگوهاي در حال مرگ ممكن است رنگ بدن متمايل به آبي شده و عضلات حالت مات پيدا نمايند و در سطح كوتيكول ممكن است لكه هاي سفيد خصوصاً در محل اتصال صفحات شكمي ايجاد شود .

Spherical Baculuvirosis-MBv

بيماري MBV يك بيماري ويروسي ميگوهاي خانواده پنائيده است .عامل بيماري يك باكلوويروس مي باشد و بيشتردر ميگوهاي P.monodon ايجاد بيماري مي نمايد .از علائم بيماري بي حالي و بي اشتهائي، تيره رنگ شدن بدن و تلفات شديد از علائم اصلي بيماري هستند و ميگوها اغلب درگير عفونت هاي ثانويه مي شوند .معمولاً مراحل انتهاي پست لاروي تا ابتداي جواني به بيماري مبتلا مي شوند تراكم زياد پست لاروها و شرايط نگهداري شدت بيماري را افزايش مي دهد .معمولاً هجوم ويروس به لايه مخاطي روده مياني وغده هپاتوپانكراس مي باشد .توبول هاي هپاتوپانكراس از بين رفته و بافت پوششي روده مياني تخريب مي گردد .

Tetrahedral-B.P

بيماري B.P.Baculuvirus penaei يك بيماري ويروسي ميگو از خانواده پنائيده مي باشد كه توسط پاكلوويروس ها ايجاد مي شود كه اسيد نوكلئيك آن DNA دار مي باشد .درلاروها مرگ و مير نزديك 100% ايجاد مي نمايد در حاليكه در ميگوهاي بزرگتر بيماري فرم خفيف تري دارد .ميگوهاي مبتلا اشتها به غذا را از دست داده و رشدشان متوقف مي شود ضايعات سلولي اين بيماري شبيه MBV و BMN مي باشد.

بیماریهای قارجی

Fungal Disease - Crayfish plague

تعريف بيماري : يك بيماري قارچي و اگزوتيك ويژه خرچنگ دراز آب شيرين مي باشد، عامل بيماري قارچي به نام Aphanomyces astaci مي باشد .زيستگاه طبيعي اين نوع خرچنگ (Crayfish) درايران در رودخانه ارس مي باشد.

v تلفات بالا در زمان شيوع بيماري

v ضعف و سستي

v ملانيزده شدن پوسته در عفونتهاي مزمن

v نقاط قهوه اي ياسياه روي كاراپاس در محلي كه قارچ تكثير يافته است.

v نكروز سفيد در دم به جاي خاكستري

v خطوط سياه روي پوسته نرم زير ناحيه دم كه تمامي علائم بالا ممكن است در بيماري وجود داشته و يا اينكه وجود نداشته باشد .

ميزبان هاي حساس :

Japanese cray fish

Louisiana swamp crayfish

Noble crayfish

Singnal crayfish

Stone crayfish

Turkish crayfish

White Clauled crayfish

Chineses mitten carb

Fresh water crayfish

Giant Tasmanian crayfish

Crippsland spiny crayfish

پراكندگي (اپيدميولوژي) :

  • اين بيماري تلفات تا 100% را در اروپا سبب شده است .
  • Crayfish آمريكاي شمالي بطور بالايي مقاوم به بيماري مي باشد ولي حامل عامل بيماري است و بعنوان مخزن عمل مي نمايد .
  • تمامي گونه هاي crayfish در سراسر دنيا به عفونت crayfish plague حساس مي باشند .
  • بيماري در آمريكا و اروپا در freshwater crayfish گزارش شد .
  • در هر زماني ازسال ميتواند رخ دهد ولي بيشتر درماههاي تابستان رخ مي دهد .
  • مرگ بين 5-50 روز يا بيشتر از وجود عفونت مي تواند رخ دهد كه وابسته به دماي آب و تعداد زئوسپورها دارد .
  • عفونت قارچي بطورمستقيم زئوسپورها را به آب رها ميكنند crayfish ها بدين طريق داده مي شوند از بين مي روند و اين آلودگي به ديگر crayfish ها منتقل مي شود .
  • مهاجرت ماهي ها، پرندگان و ديگر جانداران وحشي مي تواند بعنوان وكتور عمل نمايد در انتقال بيماري
  • تجهيزات ولوازم ازقبيل تورها، چكمه ها و ... مي توانند ليست انتقال بيماري شوند .

تشخيص تفريقي

يك بيماري در استراليا به نام Porcelain dis (thelohania) مي تواند علائمي شبيه اين بيماري ايجاد نمايد.

درمان :

درمان موثري ندارد .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان